Project Description

ปรัชญาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพครู ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

ความสำคัญของหลักสูตร

โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 7 มาตรา 53 กำหนดให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้กำหนดให้องค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วยพระราชบัญญัติสภาครู  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  มาตรา 9 กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ และรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

จากพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว  ทำให้บุคลากรที่มีความสามารถที่ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนเป็นจำนวนมาก ไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำต้องขวนขวายให้ได้มาซึ่งคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ซึ่งมีศักยภาพและมีความพร้อมในการเปิดดำเนินการหลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ จึงขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างชื่อเสียง และรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะดังต่อไปนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้- ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และมีทักษะในการสอน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเคร่งครัดในมาตรฐานวิชาชีพครู

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้ทำงานได้ดีทั้งรูปของทีม และทำงานโดยลำพังตนเอง

4. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย

5. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถทำการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้  วิธีการสอน วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5.1 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.2 มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม

5.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่

5.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

5.5 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.6 มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. นักวิจัยด้านการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  35   หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ  (Required Course) 27   หน่วยกิต

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8    หน่วยกิต

รวม   35    หน่วยกิต

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2557 (เก่า) กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1   ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2562)
โครงสร้างหลักสูตร 
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับ

9 รายวิชา 27  หน่วยกิต

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3  รายวิชา   8  หน่วยกิต

รวม   12  รายวิชา  35  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
35 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับ

9  รายวิชา 

27  หน่วยกิต

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3  รายวิชา   8   หน่วยกิต

รวม  12  รายวิชา   35  หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับ

GDT.531 การจัดการเรียนรู้

3 หน่วยกิต

GDT.532 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

3 หน่วยกิต

GDT.534 การบริหารจัดการในห้องเรียน

3 หน่วยกิต

GDT.550 การวิจัยทางการศึกษาและการ

วิจัยในชั้นเรียน

3 หน่วยกิต

GDT.551 หลักการศึกษาและความเป็นครู

3 หน่วยกิต

GDT.552 จิตวิทยาสำหรับครู

3 หน่วยกิต

GDT.553 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

3 หน่วยกิต

GDT.554 การวัดและประเมินผลการศึกษา

3 หน่วยกิต

GDT.558 การพัฒนาหลักสูตร

3 หน่วยกิต

รวม 27 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับGDT.551 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

3 หน่วยกิต

GDT.552 ภาษาและวัฒนธรรม

3 หน่วยกิต

GDT.553 การประกันคุณภาพการศึกษา

3 หน่วยกิต

GDT.554 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3 หน่วยกิต

GDT.555 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

3 หน่วยกิต

GDT.556 จิตวิทยาสำหรับครู

3 หน่วยกิต

GDT.557 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3 หน่วยกิต

GDT.558 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3 หน่วยกิต

GDT.559 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร

3 หน่วยกิต

รวม 27 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

GDT.556 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

3 หน่วยกิต

GDT.557 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

3 หน่วยกิต

GDT.559 การฝึกระหว่างเรียน

2 หน่วยกิต

รวม  8 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

GDT.561 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

2 หน่วยกิต

GDT.562 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                     

3 หน่วยกิต

GDT.563 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

3 หน่วยกิต

รวม  8 หน่วยกิต

รวม   12  รายวิชา 
35
หน่วยกิต
รวม 12 รายวิชา
35
หน่วยกิต

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของต้นสังกัด

5. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชนโดยมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา

6. คุณสมบัติอื่น ๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2561

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าขอจบ)
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
1,000  1,000  2,000  4,000  52,500  56,500  5,000

 

 

 

แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  รวมค่าเทอม
     17,500       17,500          17,500           52,500

 

 

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.วีระ ไชยศรีสุขตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
Ph.D. (Education)