Project Description

ปรัชญาและความสำคัญ

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของไทย ดังนี้

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจให้มีความสามารถในการประยุกต์วิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. รับราชการในกระทรวง กรมต่างๆ

2. ทำงานภาคเอกชน เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างร้านต่างๆ

3. เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจให้บริการต่างๆ

หลักสูตรหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก 2 และแผน ข

1) แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต

และ ศึกษางานรายวิชา 24 หน่วยกิต

2) แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชา 30 หน่วยกิต

โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2 แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
หมวดวิชาบังคับ 21 21
หมวดวิชาเลือก 3 9
การค้นคว้าอิสระ 6
วิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา ก 2

แผน ก 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-101

MBA-102

MBA-103

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาพรสวรรค์

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน ก 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-104

MBA-105

MBA-106

กลยุทธ์และการจัดการการตลาด

การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน ก 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-107

MBA-XXX

MBA-902-1

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

วิชาเลือก……………………………

วิทยานิพนธ์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

6(0-18-0)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ก 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-902 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

หมายเหตุ  : นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบัญชี, การบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารจะต้องศึกษาวิชา MBA-001 การบัญชีการเงิน MBA-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร และ MBA-003 องค์ความรู้การจัดการสำหรับนักบริหาร ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะเปิดดำเนินการเรียนการสอนก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ตามหลักสูตรปกติทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

แผนการศึกษา ข

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-101

MBA-102

MBA-103

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาพรสวรรค์

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน  ข    ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-104

MBA-105

MBA-106

กลยุทธ์และการจัดการการตลาด

การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน  ข    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-107

MBA-XXX

MBA-XXX

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

วิชาเลือก……………………………….

วิชาเลือก……………………………….

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 27

แผน  ข    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-XXX วิชาเลือก………………………………. 3(3-0-6)
MBA-901 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรองและผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
 1,000  1,000  2,000  4,000  150,000  150,000
             
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)  
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน  
 1/1  1/2  2/1  2/2  รวมค่าเทอม  
 50,000  50,000  50,000  –  150,000  
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ      

 

**excluding international student service fees**

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (International Business)
M.S. (Economics)