Project Description

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทุกระดับอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถวิจัยด้านหลักสูตรและความสามารถด้านการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้และลักษณะผู้เรียนโดยประยุกต์หลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

2. มีความสามารถในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการและพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

3. มีความสามารถ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใช้กระบวนการ นวัตกรรมในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนหรืองานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

4. มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการในหน่วยงานราชการต่าง ๆ

2. ผู้บริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

3. ครู อาจารย์ผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4. ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการศึกษาด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

5. นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ

6. ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

7. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จำนวน 39 หน่วยกิตเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาพื้นฐาน

หมวดวิชาสัมพันธ์

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

และวิทยานิพนธ์โดยมีจำนวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 (หน่วยกิต)
1 .หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2  (หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21
3.1 วิชาบังคับ (15)
3.2  วิชาเลือก (6)
4. วิทยานิพนธ์ 12
รวมหน่วยกิต 39

การจัดแผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน MCI-001 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา N/C
หมวดวิชาสัมพันธ์ MCI-011 ปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบังคับ) MCI-101

MCI-104

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

การเรียนการสอนเพื่อกระบวนการคิด

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (วิชาเลือก) MCI-204 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12
                  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน MCI-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต N/C
หมวดวิชาสัมพันธ์ MCI-012 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบังคับ) MCI-103 นวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาเลือก) MCI-207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

(ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)

3(2-2-5)
รวม 9
   
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาบังคับ)

MCI-102

MCI-105

สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น

การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

3(2-2-5)

3(2-2-5)

สอบประมวลความรู้
วิทยานิพนธ์ MCI-901 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 9
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ MCI-901 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9
รวมหน่วยกิต 39

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา ที่คณะกรรมการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา ทุกสาขาวิชา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2. มีเกรดผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ 2 ข้อนี้ ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       168,900            172,900
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           68,900               –            168,900
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กาญจนา อุปสารตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)