Project Description

ปรัชญาของหลักสูตร

นักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จะสามารถพัฒนา การศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สำเร็จ สอดคล้องเป็นอย่างดีกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารและการจัดการ

2. ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมากับงานที่

ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้ และสามารถเสาะแสวงหาความรู้ใหม่โดยอาศัยการวิจัย

4. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองได้

5. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนาผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพได้

6. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม และมีความโปร่งใสทั้งในชีวิตส่วนตัวและการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

2. อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

3. รับราชการในหน่วยงานราชการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

4. ทำงานในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย

หลักสูตร   

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข

1. แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 30 หน่วยกิต

2. แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้อิสระ 6 หน่วยกิต

และศึกษางานรายวิชา 36 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2) แผน ข
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
    หมวดวิชาบังคับ 24 24
    หมวดวิชาเลือก 6 12
    การค้นคว้าอิสระ 6
    วิทยานิพนธ์ 12
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 42

แผนการศึกษา

แผน ก (2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
MED-102 หลักการ ทฤษฎี และการจัดการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-103 วิทยาการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ก (2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-104 ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 3(3-0-6)
MED-105 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และกฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
MED-107 การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา   3(90)
MED-108 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 แผน ก (2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-106 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
MED-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์) 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 แผน ก (2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
MED-102 หลักการ ทฤษฎี และการจัดการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-103 วิทยาการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-104 ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 3(3-0-6)
MED-107 การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(90)
MED-108 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-105 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และกฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
MED-106 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
MED-901 การค้นคว้าอิสระ 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐ

ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2) ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านการศึกษา จะต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       168,900            172,900
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           68,900               –            168,900
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร