Project Description

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                       

1. ปรัชญา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครองซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

2. ความสำคัญ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561-2565) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและศาสตร์การเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก ความผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ และการบริหารยุคใหม่อันสอดคล้องกับทางด้านสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยี และการเมือง โดยเฉพาะการพัฒนา สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยดังนี้

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครองและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีความสามารถในการประยุกต์ วิชาการด้านการเมืองการปกครองประสานงานแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ตำรวจ

2. ปลัดอำเภอ

3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ผู้อำนวยการสำนักงาน

5. นิติกร

6. พนักงานสินเชื่อ

7. ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานของรัฐ

8. ธนาคารและสถานประกอบการ

9. อาชีพอิสระ

10. ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก(2) แผน ข
1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
2) หมวดวิชาบังคับ 21 21
3) หมวดวิชาเลือก 3 9
4) การค้นคว้าอิสระ 6
5) วิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
MPS-105 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-106 ขอบข่ายและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-102 การวิเคราะห์การเมืองและแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-103 ประเด็นการศึกษาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
MPS-104 การบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-107 คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง  การปกครองและการบริหาร 3(3-0-6)
MPS- XXX วิชาเลือก………………………………………………… 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

แผน ก(2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์)

สอบวิทยานิพนธ์

6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ก(2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์)

สอบวิทยานิพนธ์

6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
MPS-105 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-106 ขอบข่ายและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-102 การวิเคราะห์การเมืองและแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-103 ประเด็นการศึกษาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
MPS-104 การบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)
MPS-107 คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง  การปกครองและการบริหาร 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-901 การค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนสอบการศึกษาอิสระ) สอบการศึกษาอิสระ 6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 หมายเหตุ  : นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, หลักรัฐศาสตร์ และภาษอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์จะต้องศึกษาวิชา MPS-001 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น MPS-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์และ MPS-003 หลักรัฐศาสตร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะเปิดดำเนินการเรียนการสอนก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ตามหลักสูตรปกติทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรัฐศาสตร์ 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       150,000            154,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           50,000               –                   –         150,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร