Project Description

ปรัชญาของหลักสูตร

บูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีกับศาสตร์การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นนักจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และผู้นำทางวิชาการในระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีทักษะ ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้หน่วยงานและชุมชนเป็นฐาน และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ความสำคัญ/ หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้ประกาศใช้กลวิธีทางสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) ของประชาชนในปี พ.ศ.2543 ในส่วนระบบสุขภาพภาครัฐนั้น ได้มีการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care System) ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริการสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบสาธารณสุขระดับอำเภอและระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ซึ่งพัฒนามาจากสถานีอนามัย ทำหน้าที่เป็นสถานบริการด่านแรกที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ระบบการส่งผู้ป่วยรับการรักษาต่อเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ และส่งเสริมให้ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560)

ใน ปี พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ช (5) กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ในด้านสุขภาพของประเทศได้กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : หน้า 15 และ 80) ประกอบกับแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล แผนพัฒนาสุขภาพ     ฉบับที่ 12 และแผน 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเป็นเลิศด้านสุขภาพที่ดี ด้านบริการที่ดี ด้านคนดี และด้านบริการดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน  ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดทำเป็นโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ประชาชนได้รับการรักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดเป็นองค์รวม ด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่  ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งในปี พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนา รพ.สต.ทั่วประเทศ จำนวน 9,863 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเมื่อเจ็บป่วย และพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่ง ให้เป็น รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) เน้นพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2560-2565) เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว โดย รพ.สต.ที่ผ่านมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 5 ดาว ต้องประกอบด้วย 5 ดี คือ (1) บริหารดี เป็นการนำองค์กรและการจัดการดี ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การนำธรรมาภิบาล มีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ มีระบบรายงานกระบวนการที่สำคัญ (2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ (3) บุคลากรดี มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง (4) บริการดี มีการจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาชุมชน ในและนอกสถานบริการ (5) ประชาชนสุขภาพดี เป็นการประเมินผลลัพธ์การทำงาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วยพฤติกรรม 5 อ. 2 ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่ารักษา และช่วยให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (กระทรวงสาธารณสุข, 2561 และHFocus, 2561)

การกำหนดเป้าหมายองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพด้านปฐมภูมิ ในยุคประเทศไทย 4.0 จะประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น บุคลากรสาธารณสุขนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา กล่าวคือบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้งในด้านการบริหารจัดการ คุณภาพการบริการตามกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว และวิชาการที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการ คุณภาพบริการและวิชาการ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจและปณิธานที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการบริหารและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ผู้และเป็นนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปฐมภูมิ 4.0 จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีกับศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้มีสมรรถนะเป็นนักจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และผู้นำทางวิชาการในระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีทักษะ ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้หน่วยงานและชุมชนเป็นฐาน และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ในยุคประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนานักจัดการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะในการจัดการ การปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้านวัตกรรม ดังนี้

1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว ในการบริการประชาชนด้วยจิต

สาธารณะและหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิและสุขภาวะของประชาชน

4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และวิชาการสาธารณสุขที่ทันสมัยและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

5. ผู้เรียนพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skill) ได้แก่ ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

1. ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

2. นักวิชาการสาธารณสุข/ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/ เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

3. ผู้บริหาร และนักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. นักวิจัยด้านสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

5. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและบริการสุขภาพ

หลักสูตร    จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต จำแนกเป็น 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

ลำดับที่ หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
1 1.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
1.2 หมวดวิชาบังคับ 24 24
1.3 หมวดวิชาเอกเลือก 3 9
2 วิทยานิพนธ์ 12
3 การค้นคว้าอิสระ 6
        หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 39

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ปีที่/ภาคการศึกษาที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-001 การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-003 พัฒนาการของระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย N/C
M.SC-101 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
 รวม หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-102 วิทยาการระบาดประยุกต์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-103 การวิจัยสาธารณสุขประยุกต์ 3(2-2-5)
M.SC-104 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
M.SC-105 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
รวม 12  หน่วยกิต
M.SC-106 การจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว 3(2-2-5)
ปีที่ 1

ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน

M.SC-107 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 9  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-108 พลวัตรการจัดการสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 9  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
                                              รวม หน่วยกิต
                                 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39  หน่วยกิต

หมายเหตุ : N/C หมายถึง ไม่นับจำนวนหน่วยกิต

3.1.4.2 แผน ข แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 

ปีที่/ภาคการศึกษาที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-001 การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-003 พัฒนาการของระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย N/C
M.SC-101 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
 รวม หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-102 วิทยาการระบาดประยุกต์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-103 การวิจัยสาธารณสุขประยุกต์ 3(2-2-5)
M.SC-104 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
M.SC-105 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
รวม 12  หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษา     ฤดูร้อน

M.SC-106 การจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว 3(2-2-5)
M.SC-107 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
 

รวม

 

9  หน่วยกิต

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-108 พลวัตรการจัดการสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
สอบประมวลความรู้
M.SC-901 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
รวม 12  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-901 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
 รวม 3 หน่วยกิต
                                รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39  หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือระเบียบที่มีการแก้ไข ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรู้ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

3. ในกรณีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับเข้าเป็นนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ตามที่วิทยาลัยกำหนด หากสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องสอบให้ผ่านภายในปีการศึกษาแรก มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุมัติลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป

4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่อำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัย

6. ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       155,000            159,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     51,667       51,667          51,667                –               –                   –         155,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร