หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

2021-06-24T17:58:10+07:00

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

การผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามหลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการยุคใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีสมรรถนะในสาขาวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้เป็นพลังสำคัญของชาติ ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างเป็นปกติสุข

ความสำคัญ

สภาพเหตุการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อความต้องการอุตสาหกรรมการบริการ บัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับใช้ทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการบริการในระดับต่างๆได้ดี  เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ความรู้และความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน สามารถทำงานและปรับตัวให้เข้ากับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวิชาชีพเดียวกันและบุคคลอื่นในชุมชน ตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนาตนอยู่เสมอ

สามารถสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำงาน การแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีมงาน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ด้วยการผสมผสานภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. สามารถเข้าทำงานในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เรือสำราญ โรงพยาบาล สปา หรือ บริษัททัวร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการการบริการ ซึ่งนักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นผู้นำในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในอนาคต

2. นักศึกษาที่สนใจด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. นักศึกษาที่สนใจกลุ่มธุรกิจการบินสามารถเข้าทำงานในองค์การภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานราชการ เช่น การท่าอากาศยาน สายการบิน

4. การศึกษาที่สนใจกลุ่มที่พัก อาหารและงานครัว สามารถเข้าทำงานในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร หรือทำธุรกิจส่วนตัว

5. นักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำโครงการธุรกิจ นักศึกษาสามารถนำทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 156 หน่วยกิต

แบบศึกษาเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30  หน่วยกิต 

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        6  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  9  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          9  หน่วยกิต


หมวดวิชาเฉพาะด้าน
                             114 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                     24  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาชีพบังคับ                         60  หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว                    30  หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม                      30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาชีพเลือก                          30  หน่วยกิต

ก. กลุ่มความสนใจเฉพาะด้าน                  15  หน่วยกิต

ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อ                  15  หน่วยกิต

งานอาชีพ

หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หน่วยกิต


การฝึกปฏิบัติงาน                                   6  หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
SIM-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
SIM-103 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-208 หลักการตลาด 3(3-0-6)
SIM-219 การท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-101 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ 2(2-0-4)
SIM-104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-201 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
SIM-210 การดำเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 1  ภาษาอังกฤษ 1/ ภาษาจีน 1/ ภาษาเวียดนาม 1 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 1 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-202 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-203 การดำเนินงานนำเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-211 การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
SIM-212 การดำเนินการและการจัดการงานแม่บ้าน 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 2  ภาษาอังกฤษ 2/ ภาษาจีน 2/ ภาษาเวียดนาม 2 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 2 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-108 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-204 มัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
SIM-205 การวางแผนและการจัดการนำเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-213 การดำเนินงานและการจัดการครัว 3(3-0-6)
SIM-105 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 3  ภาษาอังกฤษ 3/ ภาษาจีน 3/ ภาษาเวียดนาม 3 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 3 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-107 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-207 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
SIM-215 การสัมมนาการโรงแรม 3(3-0-6)
SIM-220 การดำเนินงานและการจัดเลี้ยง 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 4  ภาษาอังกฤษ 4/ ภาษาจีน 4/ ภาษาเวียดนาม 4 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 4 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 5 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-209 สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6)
SIM-214 การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-216 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6)
SIM-217 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-218 การวางแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 5  ภาษาอังกฤษ 5/ ภาษาจีน 5/ ภาษาเวียดนาม 5 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-401 การฝึกปฏิบัติงาน 6(0-12-12)
รวม 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศิลปศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

2021-06-24T17:56:53+07:00

ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรวมถึงการเมือง   การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและของต่างประเทศในเชิงเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังมุ่งให้ความรู้ในทฤษฎี วิธีการและแนววิธีทางรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ความสำคัญ

รัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้เพราะรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์และศิลป์ของการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการอำนาจและการจัดสรรทรัพยากรของสังคม หัวใจสำคัญของรัฐศาสตร์คือให้ความรู้และการสร้างเครื่องมือในการจัดการอำนาจและการบริหารทรัพยากรในสังคมอย่างเป็นธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

เพื่อผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง การบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสามารถในการประสมประสานแนวคิดทางวิชาการ หลักปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ใน การบริหารทุกองค์การ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อจัดการเรียนรู้การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษา ในการนำความรู้ไปใช้กับการทำงานและการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่

1. ตำรวจ

2. ปลัดอำเภอ

3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

5. นิติกรฝ่ายบุคคลในหน่วยงานรัฐและสถานประกอบการ

6. อาชีพอิสระ

7. ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                     6   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                     6   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                               9   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                       9   หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                         90  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาแกน                                            30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาเอก                                             60  หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                             6    หน่วยกิต

แผนการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
PSA-202 หลักรัฐศาสตร์ 3
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3
GED-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
       GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 18

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์  ปรัชญาและสังคม 3
GEN-202 โลกและอาเซียน 3
PSA-203 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 36

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSA-205 หลักบริหารรัฐกิจ 3
PSB-102 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
       PSA-206 การเมืองการปกครองไทย 3
PSA-201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
PSA-207 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3
PSA-208 ระบบการเมืองของกลุ่มประเทศประชาธิปไตยยุโรป 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 54

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSA-209 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 3
PSA-210 ระเบียบปฎิบัติราชการ 3
PSA-202 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3
PSA-203 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3
PSB-101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 69

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-405 การบริหารท้องถิ่น 3
PSB-406 กลยุทธ์และวิธีการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 3
PSB-410 รัฐศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 3
PSB-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
xxx-xxx เลือกเสรี 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 84

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-402 ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 3
PSB-403 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการเมือง 3
PSB-302 จิตวิทยาการเมือง 3
PSB-303 พฤติกรรมการเมืองและมติมหาชน 3
xxx-xxx เลือกเสรี 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 99

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-407 การพัฒนาระบบงบประมาณของไทย 3
PSB-408 การบริหารระบบการคลังท้องถิ่นไทย 3
PSB-204 รัฐศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม 3
PSB-401 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย 3
PSA-204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 114

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-301 ชนชั้นและอำนาจในสังคมการเมือง 3
PSB-409 การปกครองและการบริหารมหานคร 3
PSB-411 การสื่อสารทางการเมือง 3
PSB-404 กฎหมายปกครอง 3
รวม 12
หน่วยกิตสะสม 126

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองและเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี   อีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา กระทำโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1. การสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

3. การคัดเลือกโดยวิธีการเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่น

4. การรับตามโครงการพิเศษ

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะรัฐศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200 6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

2021-06-24T17:56:18+07:00

ปรัชญา

ผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ให้แก่สังคม

ความสำคัญ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชี  มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาการบัญชี  มีความชำนาญในวิชาชีพทั้งภาคปฏิบัติและเทคโนโลยีที่จำเป็น  สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตรงตามความต้องการของธุรกิจ มีความพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบัญชีให้เป็นผู้มีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

1 ด้านการทำบัญชี

2 ด้านการสอบบัญชี

3 ด้านการบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7 ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9. ด้านการเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี

10. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตร  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  129   หน่วยกิต  โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต
. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 12 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
    3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
    1) กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
   3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)

แผนการเรียน (สหกิจศึกษา)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-302

GEN-301

ACC-101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักการบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ACC-102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-201 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)
ACC-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
GEN-401

GEN-201

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-202 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6)
ACC-202 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกอาเซียน 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-301 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
ACS-306 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
ACS-303 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
ACS-401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
ACS-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACS-307 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-302 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
ACS-304 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
MGC-208 วิธีการวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)
ACS-404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 3(2-2-5)
ACS-403 สัมมนาการการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
ACS-402 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

ACF-419 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(0-2-2)
xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 16(15-2-32)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

ACF-420 สหกิจศึกษา 5(450)
  รวม 5(450)

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)

แผนการเรียน (ไม่มีสหกิจศึกษา)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-302

GEN-301

ACC-101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักการบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ACC-102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-201 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)
ACC-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
GEN-401

GEN-201

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-202 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6)
ACC-202 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกอาเซียน 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-301 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
ACS-306 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
ACS-303 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
ACS-401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
ACS-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACS-307 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-302 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
ACS-304 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
MGC-208 วิธีการวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)
ACS-404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 3(2-2-5)
ACS-403 สัมมนาการการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
ACS-402 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
AC-Fxxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 9(9-0-18)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี หรือ

4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันที่ กระทรวงศึกษาธิการ และก.พ. ให้การรับรอง และนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่นให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นหรือ

5. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะการบัญชี ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
  ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร    2,500         –         –          –         –           –         –
  ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
  ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
  ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400 32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2021-06-24T18:01:59+07:00

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาและ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ตลอดจนพัฒนาระบบการเมืองอย่างมีเสถียรภาพบนพื้นฐานแห่งดุลยภาพระหว่างการแก้ไขปัญหากับการพัฒนาทางการเมือง

ความสำคัญ

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561-2565) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและศาสตร์การเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก ความผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ และการบริหารยุคใหม่อันสอดคล้องกับทางด้านสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยี และการเมือง โดยเฉพาะการพัฒนา สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์และทำหน้าที่ในการถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง

3. เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเมืองการปกครอง  ให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอในการนำองค์ความรู้ทางด้านนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารระดับกลางทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและการปกครอง

4. นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

5. อาจารย์สอนด้านการเมืองการปกครองระดับอุดมศึกษา

6. ประกอบอาชีพอิสระ/อาชีพส่วนตัว

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 2.1
   1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน N/C N/C
   2. หมวดวิชาพื้นฐาน N/C N/C
   3. หมวดวิชาบังคับ 12
   4. หมวดวิชาเลือก 6
   5. ดุษฎีนิพนธ์ 54 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 54

แผนการศึกษา                               

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6 (6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 6

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 2

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6 (6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

 ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

 ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ  4

– การนําเสนอที่คนพบ (Finding Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ  5

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ (Publicity of Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 48

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 6

– การสอบดุษฎีนิพนธ (Dissertation Defense)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-101 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)
DPS-102 การวิเคราะห์กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
DPS-103 การวิเคราะห์การเมืองและพัฒนาการด้านการเมืองจากมุมมองภายหลังสมัยใหม่นิยม 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-104 ผลกระทบจากสงครามที่มีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศต่างๆ ของโลก 3 (3-0-6)
DPS – XXX 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 15

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS – XXX วิชาเลือก 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-การนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6 (6-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 2

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6 (3-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 3

– ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

– การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ (Finding Presentation)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 4

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Defense)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 

 

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        2,000           2,000            5,000       550,000            555,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     90,000     130,000               –         130,000       100,000            100,000         550,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พร้อมวิชญ์ อัศวกฤษนาวินตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
– Politics & International Relations (Ph.D.)
– รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
– รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

2021-06-24T17:57:55+07:00

เลิศล้ำปัญญาพัฒนาเทคโนโลยีสร้างคุณค่าสู่สังคม

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร

เลิศล้ำปัญญาพัฒนาเทคโนโลยีสร้างคุณค่าสู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำมาประยุกต์ใช้ ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. เพื่อสร้างบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
3. เพื่อสร้างบัณฑิต ที่มีความพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
4. เพื่อสร้างบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดี และตระหนักในความสามารถด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
5. เพื่อสร้างบัณฑิต ให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5. นักพัฒนาระบบ

6. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

7. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

8. นักพัฒนาเว็บไซต์

หลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต  (ระยะเวลาการศึกษา  2  ปี)

แบบศึกษาเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ก่อน 4 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

15

3

3

6

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

1) กลุ่มวิชาแกน

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์

2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

3) วิชาเลือก

51

6

33

6

15

9

3

12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

GEN-101

GEN-201

GEN-302

GEN-301

GEN-401

SIT-101

การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

การจัดการสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(18-0-36)

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

SIC-102

SIT-105

SIT-102

SIT-103

SIT-104

SIT-106

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการเขียนโปรแกรม

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและการจัดการเครือข่าย

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(16-4-34)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

SIT-205

SIT-206

SIT-203

SIT-204

SIT-201

SIC-101

การบริหารจัดการเครือข่าย

การจัดการโลจิสติกส์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

การผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(0-6-0)

 
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(X-X-X)

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(วิชาเลือกเสรี)

(วิชาเลือกเสรี)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

 
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(X-X-X)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

3. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 – เทคโนโลยีสารสนเทศ  1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
(IT) ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.คำภีร์ นิลแสงตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
วท.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2021-06-24T18:00:28+07:00

ปรัชญาของหลักสูตร

นักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จะสามารถพัฒนา การศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สำเร็จ สอดคล้องเป็นอย่างดีกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารและการจัดการ

2. ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมากับงานที่

ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้ และสามารถเสาะแสวงหาความรู้ใหม่โดยอาศัยการวิจัย

4. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองได้

5. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนาผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพได้

6. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม และมีความโปร่งใสทั้งในชีวิตส่วนตัวและการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

2. อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

3. รับราชการในหน่วยงานราชการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

4. ทำงานในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย

หลักสูตร   

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข

1. แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 30 หน่วยกิต

2. แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้อิสระ 6 หน่วยกิต

และศึกษางานรายวิชา 36 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2) แผน ข
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
    หมวดวิชาบังคับ 24 24
    หมวดวิชาเลือก 6 12
    การค้นคว้าอิสระ 6
    วิทยานิพนธ์ 12
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 42

แผนการศึกษา

แผน ก (2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
MED-102 หลักการ ทฤษฎี และการจัดการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-103 วิทยาการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ก (2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-104 ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 3(3-0-6)
MED-105 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และกฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
MED-107 การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา   3(90)
MED-108 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 แผน ก (2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-106 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
MED-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์) 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 แผน ก (2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
MED-102 หลักการ ทฤษฎี และการจัดการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-103 วิทยาการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-104 ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 3(3-0-6)
MED-107 การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(90)
MED-108 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-105 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และกฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
MED-106 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
MED-901 การค้นคว้าอิสระ 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐ

ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2) ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านการศึกษา จะต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       168,900            172,900
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           68,900               –            168,900
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2021-06-24T17:56:36+07:00

 “เนติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขของสังคม”

ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพทางวิชาการคู่คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้เพื่อผดุงความยุติธรรมและนำการพัฒนาสังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “เนติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขของสังคม”

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) มีความสามารถในการพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม และมีความรู้ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในการขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนทางศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคมรวมทั้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้านความรู้ (Knowledge) ได้รับการพัฒนาเป็นนักกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานิติศาสตร์อย่างแท้จริง สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

อย่างอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์บูรณาการศาสตร์ทางนิติศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงสถานการณ์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ทางกฎหมายในการปรับแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numeral Analysis, Communication and Information Technology Skills) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ นิติกร ทนายความ พนักงานคุมประพฤติ

2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ พนักงานมหาวิทยาลัย

3. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชน นักหนังสือพิมพ์ พนักงานสินเชื่อ

4. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรม/องค์กรมหาชน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   30      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6        หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์              6        หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        9
หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      9        หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  94      หน่วยกิต

– วิชาบังคับ                           82      หน่วยกิต

– วิชาเอกเลือก
12      หน่วยกิต


3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 

6  หน่วยกิต

แสดงแผนการศึกษา  

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN–302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
GEN–201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3
GEN–202 โลกและอาเซียน 3
GEN–301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
GEN–401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
LWC–201 หลักกฎหมายเอกชน 2
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 17

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN–303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3
GEN–101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3
GEN–102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3
GEN–402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3
GEN–403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
LWC–203 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 35

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–202 หลักกฎหมายมหาชน 2
LWC–206 กฎหมายลักษณะหนี้ 3
LWC–207 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 2
LWC–209 กฎหมายอาญา 1 3
LWC–218 กฎหมายปกครอง 3
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 51

 

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–204 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3
LWC–205 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 3
LWC–208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการนอกสั่งลาภมิควรได้ 2
LWC–210 กฎหมายอาญา 2 3
LWC–211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 2
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 67

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–212 กฎหมายเอกเทศสัญญา 3 2
LWC–214 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ 3
LWC–215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3
LWC–216 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3
LWC–219 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง 2
LWC–220 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 83

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–213 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2
LWC–217 กฎหมายลักษณะมรดก 3
LWC–221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3
LWC–222 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3
LWC–226 กฎหมายแรงงาน 3
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 100

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–223 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3
LWC– 224 กฎหมายลักษณะพยาน 3
LWC–225 กฎหมายภาษีอากร 3
LWC–227 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2
LWC–228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 117

 

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–229 กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศ 2
LWC–230 กฎหมายล้มละลาย 3
LWC–231 หลักวิชาชีพและคุณธรรมของนักกฎหมาย 2
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3
รวม 13
หน่วยกิตสะสม 130

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะนิติศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2021-06-24T17:55:38+07:00

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการ และมีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการ เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และมีความเชี่ยวชาญในการนำการจัดการมาประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการ และมีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสอดคล้องกับการแข่งขันในระดับโลกตลอดจนสามารถแก้ปัญหาทางการจัดการและนำไปประยุกต์ใช้สำหรับดำรงชีพได้

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความกล้าหาญและมีความพร้อมที่จะออกไปจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรม สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารกับสากลได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าของธุรกิจ

2. ผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่ง

3. นักบริหารงานทั่วไป

4. ผู้บริหารโครงการ

5. นักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ

6. นักธุรกิจ

7. พนักงานธนาคาร

8. ข้าราชการ พนักงานบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

แบบศึกษาเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              30  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      6  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6  หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                9  หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        9  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              90 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาแกน          39  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาบังคับ     33  หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาเลือก      18  หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กรณีไปสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
BBA-104 หลักการบัญชี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
BBA-303 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
MGC-201 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
MGC-202 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-203 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
BBA-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
BBA-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MGC-205 การจัดการวัฒนธรรมและธุรกิจเอเชีย 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-204 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
MGC-206 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ 3(3-0-6)
MGC-208 การจัดการวิกฤติและความเสี่ยงทางการเมือง 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-302 การภาษีอากร 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-207 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 3(3-0-6)
MGC-210 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGS-316 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGC-209 การวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-211 การสัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
xxx-xxx (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6)
xxx-xxx (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

กรณีไม่ไปสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
BBA-104 หลักการบัญชี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
BBA-303 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
MGC-201 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
MGC-202 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-203 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
BBA-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
BBA-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MGC-205 การจัดการวัฒนธรรมและธุรกิจเอเชีย 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-204 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
MGC-206 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ 3(3-0-6)
MGC-208 การจัดการวิกฤติและความเสี่ยงทางการเมือง 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-302 การภาษีอากร 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-207 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 3(3-0-6)
MGC-210 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
xxx-xxx (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGC-209 การวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-211 การสัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
xxx-xxx (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า   และเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/ สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองและเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและ

เทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา กระทำโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1. การสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

3. การคัดเลือกโดยวิธีการเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่น

4. การรับตามโครงการพิเศษ

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะบริหารธุรกิจ ค่าหน่วยกิต (1,200)         –         –          –         –           –         –
 – การจัดการ ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564 2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566 2-2566
ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,500  25,500  10,800  25,500  25,500  25,500  25,500
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี 1,200         –         –  1,200         – 1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,400  31,700  17,000  32,900  31,700  32,900  31,700

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

2021-06-24T18:00:11+07:00

ปรัชญาของหลักสูตร

บูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีกับศาสตร์การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นนักจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และผู้นำทางวิชาการในระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีทักษะ ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้หน่วยงานและชุมชนเป็นฐาน และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ความสำคัญ/ หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้ประกาศใช้กลวิธีทางสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) ของประชาชนในปี พ.ศ.2543 ในส่วนระบบสุขภาพภาครัฐนั้น ได้มีการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care System) ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริการสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบสาธารณสุขระดับอำเภอและระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ซึ่งพัฒนามาจากสถานีอนามัย ทำหน้าที่เป็นสถานบริการด่านแรกที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ระบบการส่งผู้ป่วยรับการรักษาต่อเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ และส่งเสริมให้ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560)

ใน ปี พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ช (5) กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ในด้านสุขภาพของประเทศได้กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : หน้า 15 และ 80) ประกอบกับแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล แผนพัฒนาสุขภาพ     ฉบับที่ 12 และแผน 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเป็นเลิศด้านสุขภาพที่ดี ด้านบริการที่ดี ด้านคนดี และด้านบริการดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน  ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดทำเป็นโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ประชาชนได้รับการรักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดเป็นองค์รวม ด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่  ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งในปี พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนา รพ.สต.ทั่วประเทศ จำนวน 9,863 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเมื่อเจ็บป่วย และพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่ง ให้เป็น รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) เน้นพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2560-2565) เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว โดย รพ.สต.ที่ผ่านมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 5 ดาว ต้องประกอบด้วย 5 ดี คือ (1) บริหารดี เป็นการนำองค์กรและการจัดการดี ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การนำธรรมาภิบาล มีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ มีระบบรายงานกระบวนการที่สำคัญ (2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ (3) บุคลากรดี มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง (4) บริการดี มีการจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาชุมชน ในและนอกสถานบริการ (5) ประชาชนสุขภาพดี เป็นการประเมินผลลัพธ์การทำงาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วยพฤติกรรม 5 อ. 2 ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่ารักษา และช่วยให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (กระทรวงสาธารณสุข, 2561 และHFocus, 2561)

การกำหนดเป้าหมายองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพด้านปฐมภูมิ ในยุคประเทศไทย 4.0 จะประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น บุคลากรสาธารณสุขนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา กล่าวคือบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้งในด้านการบริหารจัดการ คุณภาพการบริการตามกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว และวิชาการที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการ คุณภาพบริการและวิชาการ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจและปณิธานที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการบริหารและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ผู้และเป็นนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปฐมภูมิ 4.0 จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีกับศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้มีสมรรถนะเป็นนักจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และผู้นำทางวิชาการในระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีทักษะ ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้หน่วยงานและชุมชนเป็นฐาน และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ในยุคประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนานักจัดการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะในการจัดการ การปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้านวัตกรรม ดังนี้

1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว ในการบริการประชาชนด้วยจิต

สาธารณะและหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิและสุขภาวะของประชาชน

4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และวิชาการสาธารณสุขที่ทันสมัยและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

5. ผู้เรียนพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skill) ได้แก่ ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

1. ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

2. นักวิชาการสาธารณสุข/ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/ เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

3. ผู้บริหาร และนักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. นักวิจัยด้านสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

5. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและบริการสุขภาพ

หลักสูตร    จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต จำแนกเป็น 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

ลำดับที่ หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
1 1.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
1.2 หมวดวิชาบังคับ 24 24
1.3 หมวดวิชาเอกเลือก 3 9
2 วิทยานิพนธ์ 12
3 การค้นคว้าอิสระ 6
        หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 39

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ปีที่/ภาคการศึกษาที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-001 การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-003 พัฒนาการของระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย N/C
M.SC-101 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
 รวม หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-102 วิทยาการระบาดประยุกต์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-103 การวิจัยสาธารณสุขประยุกต์ 3(2-2-5)
M.SC-104 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
M.SC-105 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
รวม 12  หน่วยกิต
M.SC-106 การจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว 3(2-2-5)
ปีที่ 1

ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน

M.SC-107 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 9  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-108 พลวัตรการจัดการสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 9  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
                                              รวม หน่วยกิต
                                 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39  หน่วยกิต

หมายเหตุ : N/C หมายถึง ไม่นับจำนวนหน่วยกิต

3.1.4.2 แผน ข แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 

ปีที่/ภาคการศึกษาที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-001 การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-003 พัฒนาการของระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย N/C
M.SC-101 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
 รวม หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-102 วิทยาการระบาดประยุกต์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-103 การวิจัยสาธารณสุขประยุกต์ 3(2-2-5)
M.SC-104 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
M.SC-105 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
รวม 12  หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษา     ฤดูร้อน

M.SC-106 การจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว 3(2-2-5)
M.SC-107 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
 

รวม

 

9  หน่วยกิต

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-108 พลวัตรการจัดการสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
สอบประมวลความรู้
M.SC-901 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
รวม 12  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-901 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
 รวม 3 หน่วยกิต
                                รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39  หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือระเบียบที่มีการแก้ไข ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรู้ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

3. ในกรณีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับเข้าเป็นนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ตามที่วิทยาลัยกำหนด หากสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องสอบให้ผ่านภายในปีการศึกษาแรก มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุมัติลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป

4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่อำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัย

6. ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       155,000            159,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     51,667       51,667          51,667                –               –                   –         155,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top