Project Description

ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรวมถึงการเมือง   การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและของต่างประเทศในเชิงเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังมุ่งให้ความรู้ในทฤษฎี วิธีการและแนววิธีทางรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ความสำคัญ

รัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้เพราะรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์และศิลป์ของการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการอำนาจและการจัดสรรทรัพยากรของสังคม หัวใจสำคัญของรัฐศาสตร์คือให้ความรู้และการสร้างเครื่องมือในการจัดการอำนาจและการบริหารทรัพยากรในสังคมอย่างเป็นธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

เพื่อผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง การบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสามารถในการประสมประสานแนวคิดทางวิชาการ หลักปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ใน การบริหารทุกองค์การ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อจัดการเรียนรู้การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษา ในการนำความรู้ไปใช้กับการทำงานและการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่

1. ตำรวจ

2. ปลัดอำเภอ

3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

5. นิติกรฝ่ายบุคคลในหน่วยงานรัฐและสถานประกอบการ

6. อาชีพอิสระ

7. ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                     6   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                     6   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                               9   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                       9   หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                         90  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาแกน                                            30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาเอก                                             60  หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                             6    หน่วยกิต

แผนการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
PSA-202 หลักรัฐศาสตร์ 3
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3
GED-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
       GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 18

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์  ปรัชญาและสังคม 3
GEN-202 โลกและอาเซียน 3
PSA-203 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 36

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSA-205 หลักบริหารรัฐกิจ 3
PSB-102 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
       PSA-206 การเมืองการปกครองไทย 3
PSA-201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
PSA-207 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3
PSA-208 ระบบการเมืองของกลุ่มประเทศประชาธิปไตยยุโรป 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 54

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSA-209 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 3
PSA-210 ระเบียบปฎิบัติราชการ 3
PSA-202 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3
PSA-203 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3
PSB-101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 69

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-405 การบริหารท้องถิ่น 3
PSB-406 กลยุทธ์และวิธีการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 3
PSB-410 รัฐศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 3
PSB-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
xxx-xxx เลือกเสรี 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 84

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-402 ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 3
PSB-403 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการเมือง 3
PSB-302 จิตวิทยาการเมือง 3
PSB-303 พฤติกรรมการเมืองและมติมหาชน 3
xxx-xxx เลือกเสรี 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 99

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-407 การพัฒนาระบบงบประมาณของไทย 3
PSB-408 การบริหารระบบการคลังท้องถิ่นไทย 3
PSB-204 รัฐศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม 3
PSB-401 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย 3
PSA-204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 114

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-301 ชนชั้นและอำนาจในสังคมการเมือง 3
PSB-409 การปกครองและการบริหารมหานคร 3
PSB-411 การสื่อสารทางการเมือง 3
PSB-404 กฎหมายปกครอง 3
รวม 12
หน่วยกิตสะสม 126

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองและเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี   อีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา กระทำโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1. การสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

3. การคัดเลือกโดยวิธีการเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่น

4. การรับตามโครงการพิเศษ

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะรัฐศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200 6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร