ฝ่ายกิจการนักศึกษา


กิจกรรมส่วนกลาง (กิจกรรมบังคับ) ทุกชั้นปีเข้าร่วม หมายถึงกิจกรรมส่วนกลางเป็นผู้เสนอและได้รับอนุญาตแล้ว และขอความร่วมมือให้ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 16 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี)หรือไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

ลำดับ

กิจกรรม

จำนวนหน่วยชั่วโมง

 

1

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

3

หน่วยชั่วโมง

2

วันไหว้ครู

4

หน่วยชั่วโมง

3

กิจกรรมรับน้อง

3

หน่วยชั่วโมง

4

กิจกรรมเชียร์

6

หน่วยชั่วโมง

5

กิจกรรมกีฬาสี 3 สถาบัน

9

หน่วยชั่วโมง

6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(ชั้นปีสุดท้าย)

3

หน่วยชั่วโมง

7

กิจกรรมอาสา

4

หน่วยชั่วโมง

8

กิจกรรมอาสา

4

หน่วยชั่วโมง

9

กิจกรรมอาสา

4

หน่วยชั่วโมง

10

กิจกรรมอาสา

4

หน่วยชั่วโมง

11

กิจกรรมอาสา

4

หน่วยชั่วโมง

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

 

          ภารกิจหลักของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปัญญาและจิตใจ มีระเบียบวินัย  มีความรักความผูกพันต่อสถาบันและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รวมทั้งรู้จักปรับตัวในการทำงานและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข    นอกจากนี้ยังกำกับดูแลการทำกิจกรรมของนักศึกษาให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬา  การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังดูแลให้บริการในด้านสวัสดิการ การบริการและให้คำปรึกษา   รวมไปถึงการสร้างวินัยให้แก่นักศึกษาโดยการสอดส่องดูแลให้นักศึกษา ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบและระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  รับผิดชอบการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  อาทิ   การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานรับน้องใหม่  พิธีไหว้ครู งานปัจฉิมนิเทศ งานเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา เป็นต้น

          ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปสู่นักศึกษาด้วยความเข้าใจอันดีของทั้งสองฝ่าย ให้นักศึกษามีความเข้าใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯที่ตรงกันอันก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันและมีทัศนคติที่ดีต่อฯวิทยาลัยและจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมต่อไป สมดังปรัชญาของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฯ คือ สร้างเสริมบริการ ประสานภารกิจ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

          และสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาได้แบ่งนโยบายออกเป็นด้านๆ ดังนี้

1. ด้านการบริหาร

1.1 พัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ กัน โดยนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักในการบริหาร ยึดหลักการทำงานเป็นระบบ มีแผนงาน มีการติดตามและประเมินผล

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

1.3 ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งผู้บริหารและบุคลากรควรได้รับการพัฒนาโดยเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

2.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้ผู้ปฏิบัติงานตามหลักความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค

3. ด้านการทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

3.2 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย

3.3 ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามของสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้านสารสนเทศ คือ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ด้านการสื่อสาร คือ มีระบบการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ทางวาจา โทรศัพท์ ลายลักษณ์อักษร Intและ Internet

5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอก

6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่อย่างจำกัด

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง

6.3 กำหนดเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa

การติดต่อ

สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์   045-283-772 ต่อ 1400 หรือ 1401

โทรสาร    045-283773

--------------------------------------------------------------------------------