TAM2021

2021-12-27T00:56:36+07:00

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ (045)283772 , 089-846-9151 หรือทางอีเมล์ [email protected] ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก 1. ใบสมัคร 2. กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ 3. รายละเอียด/รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย 4. เล่ม Proceeding

TAM20212021-12-27T00:56:36+07:00

สอบกลางภาค 1/64

2021-08-11T13:50:49+07:00

ข้อปฏิบัติสำหรับการสอบออนไลน์และตารางสอบกลางภาค 1/64 คลิ๊กเพื่อด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตในการสอบออนไลน์ ตารางวัน-เวลา สอบภาค ภาคเรียนที่ 1-2564

สอบกลางภาค 1/642021-08-11T13:50:49+07:00

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top