หน่วยงานภายในขยายเวลารับสมัคร ประชุมวิชาการระดับชาติ TAM2018

สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภา โทร.089-846-9151 สนใจคลิ๊กสมัคร=>ที่นี่ หนังสือตอบรับการนำเสนอบทวาม TAM2018 **หนังสือตอบรับกิติกรณ์ **หนังสือตอบรับคงเดช **หนังสือตอบรับชณิดา **หนังสือตอบรับนราธิป **หนังสือตอบรับปรเมษฐ์ **หนังสือตอบรับพิศณุพงษ์ **หนังสือตอบรับเพชรรัตน์ **หนังสือตอบรับไพลิน **หนังสือตอบรับภิสรา **หนังสือตอบรับวราภรณ์ […]


หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ผ่านการรับรอง

หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต จากคณะอนุกรรมการคุรุสภาฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือคุรุสภาแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และได้มีการวางแผนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวต่อไป Certificate Of […]