เผยแพร่เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9

2022-06-17T16:10:20+07:00

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9  ในวันเสาร์ที่  21  พฤษภาคม  2565 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์   ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต เผยแพร่เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 UMT Conference Proceedings TAM 2022   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์  ศรีโสภา  ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์   (045)283772   , 089-846-9151   หรือทางอีเมล์  [email protected]

เผยแพร่เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 92022-06-17T16:10:20+07:00

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9

2022-05-16T18:24:21+07:00

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9  ในวันเสาร์ที่  21  พฤษภาคม  2565 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์            ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต  ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย  ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หมดเขตรับสมัคร วันที่  30  เมษายน  2565  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์  ศรีโสภา  ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์   (045)283772   , 089-846-9151   หรือทางอีเมล์  [email protected]   ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน และกลุ่มการนำเสนอ รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ QR Code กลุ่มการนำเสนอ ไฟล์แนบ 1. กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ 2. ใบสมัครและกำหนดการจัดการประชุมวิชาการ 3. รายละเอียด/รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 92022-05-16T18:24:21+07:00

Proceeding TAM 2021

2022-01-05T13:21:03+07:00

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดทำเล่ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจ.อุบลราชธานี  ดังนี้ เล่ม Proceeding TAM 2021  

Proceeding TAM 20212022-01-05T13:21:03+07:00

ประกาศรายชื่อผู้นาเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ

2021-11-20T14:52:50+07:00

ประกาศรายชื่อผู้นาเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ (8th National Conference on Quality Management and Technology Innovation) วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน TAM2021

ประกาศรายชื่อผู้นาเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ2021-11-20T14:52:50+07:00

ใบลงทะเบียน (ทุกหลักสูตร/ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 1/2564

2021-06-17T09:55:13+07:00

ใบลงทะเบียน (ทุกหลักสูตร/ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 1/2564 หมายเหตุ:นักศึกษาสามารถดาวโหลดและปริ้นใบลงทะเบียนและยื่นใบลงทะเบียนตามขั้นตอนต่อไป คณะฯไฟล์ดาวน์โหลด- บริหารธุรกิจคลิกดาวน์โหลด- บัญชีคลิกดาวน์โหลด- รัฐศาสตร์คลิกดาวน์โหลด- นิติศาสตร์คลิกดาวน์โหลด- วิทยาศาสตร์คลิกดาวน์โหลด- ศิลปศาสตร์คลิกดาวน์โหลดศึกษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์คลิกดาวน์โหลด- ปฐมวัยคลิกดาวน์โหลด- พลศึกษาคลิกดาวน์โหลด- ภาษาอังกฤษคลิกดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนเรียน-บัณฑิตวิทยาลัย-ป.โทเอกสารไฟล์ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียน-บัณฑิตวิทยาลัย-ป.โทคลิกดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนเรียน-บัณฑิตวิทยาลัย-ป.เอกเอกสารไฟล์ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียน-บัณฑิตวิทยาลัย-ป.เอกคลิกดาวน์โหลด บัตรลงทะเบียน ป.บัณฑฺต รุ่น 15,16 หัวเรื่องเอกสารดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน ป.บัณฑฺต รุ่น 15,16คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ใบลงทะเบียน (ทุกหลักสูตร/ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 1/25642021-06-17T09:55:13+07:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติการเข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

2021-05-30T09:18:10+07:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติการเข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2564 สอบข้อขียนในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.บัณฑิต ปี64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติการเข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 25642021-05-30T09:18:10+07:00

รูปภาพถ่ายบรรยากาศรับปริญญา 2562 – 2563

2021-05-30T09:19:03+07:00

, ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายงานวันรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 https://drive.google.com/drive/folders/1V0jzhy1SWkFMv1_FRje6Q6y-UhhfoJVN?usp=sharing

รูปภาพถ่ายบรรยากาศรับปริญญา 2562 – 25632021-05-30T09:19:03+07:00

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ [ออนไลน์]

2021-05-02T09:33:51+07:00

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขยายเวลารับสมัครและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยจะมีจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี ผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.สุพรรณี ศรีธัมมา โทร.097-326-9713 , 080-419-3533 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.umt.ac.th/umt_conference_tam_7/ เว็บลิ้งงานประชุมวิชาการ กำหนดการประชุมวิชาการ(ออนไลน์)

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ [ออนไลน์]2021-05-02T09:33:51+07:00

แบบรายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

2021-03-04T10:40:28+07:00

หัวข้อเรื่องเอกสารแบบรายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 (umt)ดาวน์โหลดแบบรายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 (poly)ดาวน์โหลด

แบบรายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 25632021-03-04T10:40:28+07:00

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top