ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติการเข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

สอบข้อขียนในวันที่ 5 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 -12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 – 16.30 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.บัณฑิต ปี64