การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (5th National Conference on Quality Management and Technology Innovation)


ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
(5th National Conference on Quality Management and Technology Innovation)
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

เอกสาร
– กำหนดการประชุมวิชาการ [ Download ]
– รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัย [ Download ]
– ใบสมัคร [ Download ]
–  รายละเอียดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ [ Download ]
–  รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ [ Download ]
– เอกสารแนะนำการฟังบรรยายและนำเสนอผลงาน [ Download ]
– แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 [ Download ]