ขออนุมัติขยายการเปิดภาคเรียน


📌 ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จะได้ดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการเปิดเรียน 1 / 2563 เดิมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 และเปิดการเรียนระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีผลกระทบจากการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการขยายการศึกษา ตามหนังสือ ที่อว 0224.1/ว480 สำนักวิชาการขออนุมัติการขยายการเปิดภาคเรียน 1 / 2563 ดังนี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

เปิดเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

เปิดเรียนระดับปริญาตรี  วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

เปิดเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2563