ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ


ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

1. ยื่นแบบคำร้อง บว01  ภายในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 ตึกเพลสซิเดนส์

2. กำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับ ปริญญาเอกและการสอบประมวลความรู้ สำหรับปริญญาโท
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องสอบ Lecture 1 ชั้น 3 ตึกเพลสซิเดนซ์

แบบคำร้อง บว01 >>Download<<