แนวปฏิบัติการเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563


แนวปฏิบัติการเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  (เวลา 09.00-12.00 น)

การเตรียมการก่อนวันสอบ
เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่นั่งสอบที่ทางมหาวิทยาลัยฯออกให้

1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯทุกช่องทาง
2.ตรวจสอบ/สอบถาม ใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่ประจำตัวสอบ  กับเจ้าหน้าที่โดยตรง/และทางสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ
3.ตรวจหา อาคารสอบ/ห้องสอบ/และโต๊ะที่นั่งสอบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดผังอาคารสอบ-ห้องสอบและโต๊ะนั่งสอบ
4.เมื่อพบห้องสอบ ให้ตรวจสอบรายชื่อของตนเองที่หน้าห้องสอบ

การเข้าสอบข้อเขียนในวันสอบ ( ควรมาถึงมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 07.00น  เพื่อความสะดวก)

1.จัดเตรียมบัตรประจำประชาชนและใบเสร็จรับเงินที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ เพื่อยืนยันเลขที่ ประจำตัวเข้าสอบ
2.แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย เหมาะสมกับการที่จะประกอบอาชีพครู
3.สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น  ให้เรียบร้อย มิดชิด ปลอดภัย
4.เข้า-ออก ประตูด้านหน้าของมหาวิทยาลัย เพียงด้านเดียว โดยจะแบ่งเป็น  ช่องทางเข้าและ ช่องทางออก โดยรักษาระยะห่าง  2 เมตร
5.ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ (ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา C ) หากท่านใดมีอุณหภูมิเกิน จะถูกแยกไปสอบที่ห้องสอบพิเศษ
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้
6.ล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกคน ที่หน้าตึก  ก่อนเข้าและออกจากห้องสอบทุกครั้ง
7.ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารอีเลคทรอนิคใดๆเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด

หากมีความสงสัยประการใด ให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกรรมการคุมสอบในห้องสอบนั้นๆแนวปฏิบัติการเข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู    ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (เวลา 09.00-16.00 น)

 

1.จัดเตรียมบัตรประจำประชาชนและใบเสร็จรับเงินที่ทางมหาวิทยาลัยฯออกให้ เพื่อยืนยันเลขที่  ประจำตัวเข้าสอบ
2.แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย เหมาะสมกับการที่จะประกอบอาชีพครู
3.สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น ให้เรียบร้อย มิดชิด ปลอดภัย
4.เข้า-ออก ประตูด้านหน้าของมหาวิทยาลัย เพียงด้านเดียว โดยจะแบ่งเป็น  ช่องทางเข้า – ช่องทางออก
5.ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ (ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา C ) หากอุณหภูมิเกิน จะถูกแยกไปสอบที่ห้องสอบพิเศษ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้
6.ตรวจหา ตึกสอบและห้องสอบ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดผังตึกสอบ-ห้องสอบ
7.เมื่อพบห้องสอบ ให้ตรวจสอบรายชื่อของตนเองที่หน้าห้องสอบ
8.ล้างมือด้วยเจล ล้างมือทุกคน ก่อนเข้าและออกจากห้องสอบทุกครั้ง
9.เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.-16.00 น.
10.เข้าสอบสัมภาษณ์ทีละคน ใช้เวลาประมาณคนละ 1-3 นาที (ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการสอบ)
11.ให้ลงชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ
12.เข้าสอบตามลำดับรายชื่อของแต่ละห้องที่เจ้าหน้าที่เรียกเข้าสอบ
13.หากมาไม่ทันให้ต่อคนสุดท้ายของแต่ละห้อง
14.ห้องสอบสัมภาษณ์ (รวม  26  ห้องสอบ)
14.1   ตึกเพรสซิเดนส์

ชั้น 4   จำนวน  1 ห้อง
ชั้น 3   จำนวน  2 ห้อง

14.2   ตึกฟอง

ชั้น 2  จำนวน   4 ห้อง
ชั้น 1  จำนวน   4 ห้อง

14.3   ตึกชุติมา

ชั้น 4    จำนวน   2 ห้อง
ชั้น 3   จำนวน   5 ห้อง
ชั้น 2    จำนวน  2  ห้อง
ชั้น 1    จำนวน  1   ห้อง

14.4    ตึกอธิการบดี

ชั้น 4      จำนวน 1 ห้อง

14.5    ตึกจันทร์มี

 ชั้น 1      จำนวน  4 ห้อง

เอกสารดาว์นโหลดเอกสาร : แนวปฏิบัติการเข้าสอบ [ PDF ]