📢ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563


📢ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสาร 54

ประกาศรายชื่อปบัณฑิตรุ่นที่ 15 (ใหม่)

https://drive.google.com/file/d/1NUcRYvh5K5w5vVOnRAUxjk_UgR0jDXJ4/view?usp=sharing