28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา


#ทรงพระเจริญ
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น