หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

2021-06-24T17:59:37+07:00

ปรัชญา

“ผลิตครูพลศึกษา ให้มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์ ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู”

ความสำคัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูพลศึกษา รวมไปถึงบุคลากรที่ทำงานสายวิชาชีพทางพลศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของสังคม เป็นผู้มีความรู้ เจตคติ     และทักษะที่จำเป็นในทางวิชาการตลอดจนวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มีพัฒนาการทางกายและทางจิต

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม การปฏิบัติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกกำลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย

4. ผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครูในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องค์กร มูลนิธิ

2. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องค์กร มูลนิธิ

3. นักวิชาการทางพลศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟิตเนส เจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำอำเภอ และจังหวัด

4. ผู้นำทางการกีฬา และทางการออกกำลังกาย

5. นักส่งเสริมสุขภาพ

6. นักวิชาการด้านพลศึกษา

7. ธุรกิจส่วนตัว ด้านพลศึกษา

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร  9  หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  9  หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)                               60 หน่วยกิต
 วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต)                               40 หน่วยกิต
 วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                            10 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                               6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  9
BEH-201 ประวัติหลักการปรัชญาทางพลศึกษา 2(1-2-3)
BEH-202 การจัดการแข่งขันกีฬา 3(2-2-5)
BEH-203 เกมและเกมนำ 2(1-2-3)
BEH-212 ฟุตบอล 2(1-2-3)
รวม 20

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  11
BEH-204 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 3(2-2-5)
BEH-205 หลักและการฝึกกีฬา 3(2-2-5)
BEH-213 วอลเลย์บอล 2(1-2-3)
BEH-208 การจัดการและการบริหารพลศึกษา 3(2-2-5)
รวม 20

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  7
BEH-206 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
BEH-207 การดูแลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล 2(1-2-3)
BEH-215 บาสเกตบอล 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับเลือก 3
BEH-302 ภาษาอังกฤษสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 2
BEH-401 การเรียนรู้กลไกการเคลื่อนไหวในกีฬา 2(1-2-3)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  6
BEH-211 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
BEH-214 กรีฑา 2(1-2-3)
BEH-217 ฟุตซอล 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับเลือก 2
BEH-304 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูพลศึกษา 2(1-2-3)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 5
BEH-209 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5)
BEH-216 เซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับเลือก 2
BEH-303 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 2(1-2-3)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEH-402 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(1-2-3)
BEH-404 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา 1 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ  2
BEH-210 ชีวกลศาสตร์ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับเลือก 3
BEH-301 การประเมินผลทางพลศึกษา 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEH-403 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
BEH-405 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา 2 2(1-2-3)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 19

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

3. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(พละ) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200   –   –  1,200   –  1,200   –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    –    –    –    –   –  –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

2021-06-24T17:58:59+07:00

ปรัชญา

มีความรู้ ทักษะ และสร้างนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจิตสำนึกความเป็นครู และมีคุณธรรมนำความรู้สู่สังคม

วามสำคัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมแล้ว หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2562 ยังเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ใน 6 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปอย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องได้รับการสอนจากครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับสถานการณ์ของครูคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่าครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนมากมีความต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และสามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ มีการใช้เหตุผลที่แน่นอน โดยใช้ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงความรู้ และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด

ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้สามารถ ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพื่อสอน/ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตั้งแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา

2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4. นักวิจัยทางคณิตศาสตร์

5. นักวิชาการศึกษา

6. นักสถิติ

7. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

8. นัก Data Mining

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต)   102 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)  60 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)  10 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  9
BEM-201 หลักการคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
BEM-202 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
BEM-205 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  11
BEM-208 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(2-2-5)
BEM-207 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
BEM-203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 2(1-2-3)
BEM-204 พีชคณิตระดับวิทยาลัย 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  6
BEM-210 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5)
BEM-206 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 2
BEM-303 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEM-401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
BEM-404 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านคณิตศาสตร์และสถิติศึกษา 2(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  6
BEM-209 การสำรวจเรขาคณิต 3(2-2-5)
BEM-212 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BEM-301 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 5
BEM-211 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(2-2-5)
BEM-214 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BEM-302 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEM-403 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(2-2-5)
BEM-405 การวิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ  3
BEM-213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 2
BEM-304 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 2
BEM-402 การสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 17

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566 2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(พละ) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600 31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( 4 ปี)

2021-06-24T17:58:42+07:00

ปรัชญา

มุ่งสร้างครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีทักษะการจัดการเรียนการสอน เชี่ยวชาญ การใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญ

ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากล ซึ่งทำให้ผู้ที่มีความรู้ ในสาขาวิชานี้สามารถเข้าสู่ข้อมูลด้านความบันเทิง ด้านความรู้หรือด้านเศรษฐกิจได้ทั่ว โลกในการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันข้อมูลข่าวสารต่างถูกนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาคมอื่นๆสถาบันอุดมศึกษาย่อมมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่บัณฑิตพึงมี และให้การศึกษาขั้นสูงแก่นักศึกษาสำหรับใช้ในอาชีพการงานในอนาคต หนึ่งในคุณลักษณะนั้นคือการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ครูหรืออาจารย์ทุกระดับการศึกษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความสามารถ ในภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ดังนั้นการที่ประเทศชาติจะมีทรัพยากรมนุษย์ผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจยุค 4.0 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้การศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการผลิตครูผู้สอนที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณความเป็นครู ต้องตระหนักถึงความสำคัญของภาษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม  และวรรณคดี รวมทั้งสามารถแปลภาษาอังกฤษได้

ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนแบบต่างๆที่เน้นทักษะสัมพันธ์ได้

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาการรู้หนังสือและมีจิตวิญญาณในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับนักเรียนได้

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ

ผลิตบัณฑิตให้สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษรวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ

3. นักธุรกิจทางด้านการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ หรือเกี่ยวข้อง

4. ผู้จัดหลักสูตรหรือผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

(ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)  60 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                               10 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
                           (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                              
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                                6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  10
ENG-201 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2(1-2-3)
ENG-202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-203 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-204 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-217 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัล 2(1-2-3)
รวม 21

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  10
ENG-205 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-206 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-207 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-208 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2(1-2-3)
รวม 19
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  6
ENG-209 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-210 ปริทัศน์วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 5
ENG-301 การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
ENG-303 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  4
ENG-212 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-214 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 5
ENG-302 วรรณกรรมภาษาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 2(1-2-3)
ENG-304 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 4
ENG-215 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-216 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 5
ENG-401 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2(1-2-3)
ENG-403 การสอนทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
รวม 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ  6
ENG-218 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-219 อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-220 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 5
ENG-402 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
ENG-404 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(ภาษาอังกฤษ) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200 6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา  6,000 6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  41,100  37,400  23,000  38,600  37,400  38,600  37,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

2021-06-24T17:58:26+07:00

ปรัชญา

ผลิตครูปฐมวัยให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นหลักสูตรบูรณาการ เน้นการนำความรู้และประสบการณ์มาหลอมรวมเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

ความสำคัญ

สถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นสภาวะที่ไร้พรหมแดน คนในสังคมสามารถเรียนรู้และสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดหลักการสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564)คือหลักการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย    ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559, น.4) หลักการดังกล่าว จะบังเกิดย่างยั่งยืน จำเป็นต้องวางรากฐานของคนโดยเริ่มต้นจากช่วงวัยแรกของชีวิตหรือที่เรียกว่า “ปฐมวัย”

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมกอบกู้วิกฤตผ่านการพัฒนาคนด้วยการสร้างคนสร้าง ความรู้เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวงครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลกโดยการให้การศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง มีความสุขที่เป็นพลเมืองและพลโลก เพื่อพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทำหน้าที่ ให้ความรู้ อบรมบ่มนิสัยให้แก่เยาวชน     หล่อหลอมให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันนักการศึกษาในประเทศไทยได้มีการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากระบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นให้เด็กเรียนรู้แต่เฉพาะเนื้อหาวิชาการภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้น เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา จึงได้มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาการคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม (พรทิพย์  ศิริภัทราชัย, 2556) และหนึ่งในทักษะที่จาเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นคือ ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) โดยสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดในด้านนี้คือความตระหนักทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากอคติและความแตกแยกในทุกๆ ด้าน การสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของผู้อื่นจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรสร้างให้เกิดในทุกคนและทุกวัยเพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนาติดตัวไปใช้ได้ในอนาคตนั้น และควรเริ่มตั้งแต่ในเด็กปฐมวัยเพราะการพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) จังหวัดอุบลราชธานีจึงถือเป็นจังหวัดที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ดังนั้น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงบริบทเฉพาะของจังหวัดจึงได้เปิดรายวิชาการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนจำเป็นต้อง พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อวางรากฐานให้ประเทศมั่นคง และบุคคลที่จะดูแลเด็กควรเป็นคนที่มีคุณภาพพระเจ้าอยู่หัวที่กล่าวว่า “เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้มีความศรัทธา มั่นคงคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผล” ด้วยเหตุผลที่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรเพื่อจะผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรแบบบุณาการ และเน้นการนำความรู้และประสบการณ์มาหลอมรวมเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความเข้าใจอันท่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านโภชนาการและการจัดโภชนาการสำหรับเด็ก ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

2. รับราชการครู

3. ครูผู้ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ครูโรงเรียนเอกชน

5. ประกอบการธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

               หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
               หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
                  วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

             กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)                               60 หน่วยกิต
                 วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต)                               40 หน่วยกิต
                 วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                               10 หน่วยกิต
                 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
                           (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                              
               หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                               6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา


ชั้นปีที่
1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-201 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-202 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-208 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-214 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-204 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-209 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง  2
BED-405 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-203 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-212 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย Curriculum 3(2-2-5)
BED-206 ศิลปะสร้างสรรค์ทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BED-301 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  6
BED-207 การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-211 สื่อ ของเล่น และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย Materials, Toys and 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BED-302 การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ระดับการศึกษาปฐมวัยSTEM learning 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 5
BED-210 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-205 ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 4
BED-303 การจัดกิจกรรมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
BED-304 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 2
BED-401 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 2
BED-213  สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 6
BED-402 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-2-5)
BED-403 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-2-5)
BED-404 การจัดสารนิทัศน์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

 

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(ปฐมวัย) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

2021-06-24T17:58:10+07:00

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

การผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามหลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการยุคใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีสมรรถนะในสาขาวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้เป็นพลังสำคัญของชาติ ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างเป็นปกติสุข

ความสำคัญ

สภาพเหตุการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อความต้องการอุตสาหกรรมการบริการ บัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับใช้ทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการบริการในระดับต่างๆได้ดี  เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ความรู้และความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน สามารถทำงานและปรับตัวให้เข้ากับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวิชาชีพเดียวกันและบุคคลอื่นในชุมชน ตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนาตนอยู่เสมอ

สามารถสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำงาน การแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีมงาน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ด้วยการผสมผสานภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. สามารถเข้าทำงานในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เรือสำราญ โรงพยาบาล สปา หรือ บริษัททัวร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการการบริการ ซึ่งนักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นผู้นำในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในอนาคต

2. นักศึกษาที่สนใจด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. นักศึกษาที่สนใจกลุ่มธุรกิจการบินสามารถเข้าทำงานในองค์การภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานราชการ เช่น การท่าอากาศยาน สายการบิน

4. การศึกษาที่สนใจกลุ่มที่พัก อาหารและงานครัว สามารถเข้าทำงานในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร หรือทำธุรกิจส่วนตัว

5. นักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำโครงการธุรกิจ นักศึกษาสามารถนำทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 156 หน่วยกิต

แบบศึกษาเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30  หน่วยกิต 

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        6  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  9  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          9  หน่วยกิต


หมวดวิชาเฉพาะด้าน
                             114 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                     24  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาชีพบังคับ                         60  หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว                    30  หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม                      30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาชีพเลือก                          30  หน่วยกิต

ก. กลุ่มความสนใจเฉพาะด้าน                  15  หน่วยกิต

ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อ                  15  หน่วยกิต

งานอาชีพ

หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หน่วยกิต


การฝึกปฏิบัติงาน                                   6  หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
SIM-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
SIM-103 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-208 หลักการตลาด 3(3-0-6)
SIM-219 การท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-101 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ 2(2-0-4)
SIM-104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-201 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
SIM-210 การดำเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 1  ภาษาอังกฤษ 1/ ภาษาจีน 1/ ภาษาเวียดนาม 1 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 1 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-202 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-203 การดำเนินงานนำเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-211 การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
SIM-212 การดำเนินการและการจัดการงานแม่บ้าน 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 2  ภาษาอังกฤษ 2/ ภาษาจีน 2/ ภาษาเวียดนาม 2 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 2 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-108 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-204 มัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
SIM-205 การวางแผนและการจัดการนำเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-213 การดำเนินงานและการจัดการครัว 3(3-0-6)
SIM-105 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 3  ภาษาอังกฤษ 3/ ภาษาจีน 3/ ภาษาเวียดนาม 3 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 3 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-107 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-207 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
SIM-215 การสัมมนาการโรงแรม 3(3-0-6)
SIM-220 การดำเนินงานและการจัดเลี้ยง 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 4  ภาษาอังกฤษ 4/ ภาษาจีน 4/ ภาษาเวียดนาม 4 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 4 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 5 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-209 สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6)
SIM-214 การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-216 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6)
SIM-217 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-218 การวางแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 5  ภาษาอังกฤษ 5/ ภาษาจีน 5/ ภาษาเวียดนาม 5 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-401 การฝึกปฏิบัติงาน 6(0-12-12)
รวม 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศิลปศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

2021-06-24T17:56:53+07:00

ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรวมถึงการเมือง   การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและของต่างประเทศในเชิงเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังมุ่งให้ความรู้ในทฤษฎี วิธีการและแนววิธีทางรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ความสำคัญ

รัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้เพราะรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์และศิลป์ของการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการอำนาจและการจัดสรรทรัพยากรของสังคม หัวใจสำคัญของรัฐศาสตร์คือให้ความรู้และการสร้างเครื่องมือในการจัดการอำนาจและการบริหารทรัพยากรในสังคมอย่างเป็นธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

เพื่อผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง การบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสามารถในการประสมประสานแนวคิดทางวิชาการ หลักปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ใน การบริหารทุกองค์การ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อจัดการเรียนรู้การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษา ในการนำความรู้ไปใช้กับการทำงานและการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่

1. ตำรวจ

2. ปลัดอำเภอ

3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

5. นิติกรฝ่ายบุคคลในหน่วยงานรัฐและสถานประกอบการ

6. อาชีพอิสระ

7. ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                     6   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                     6   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                               9   หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                       9   หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                         90  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาแกน                                            30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาเอก                                             60  หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                             6    หน่วยกิต

แผนการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
PSA-202 หลักรัฐศาสตร์ 3
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3
GED-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
       GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 18

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์  ปรัชญาและสังคม 3
GEN-202 โลกและอาเซียน 3
PSA-203 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 36

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSA-205 หลักบริหารรัฐกิจ 3
PSB-102 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
       PSA-206 การเมืองการปกครองไทย 3
PSA-201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
PSA-207 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3
PSA-208 ระบบการเมืองของกลุ่มประเทศประชาธิปไตยยุโรป 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 54

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSA-209 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 3
PSA-210 ระเบียบปฎิบัติราชการ 3
PSA-202 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3
PSA-203 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3
PSB-101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 69

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-405 การบริหารท้องถิ่น 3
PSB-406 กลยุทธ์และวิธีการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 3
PSB-410 รัฐศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 3
PSB-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
xxx-xxx เลือกเสรี 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 84

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-402 ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 3
PSB-403 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการเมือง 3
PSB-302 จิตวิทยาการเมือง 3
PSB-303 พฤติกรรมการเมืองและมติมหาชน 3
xxx-xxx เลือกเสรี 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 99

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-407 การพัฒนาระบบงบประมาณของไทย 3
PSB-408 การบริหารระบบการคลังท้องถิ่นไทย 3
PSB-204 รัฐศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม 3
PSB-401 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย 3
PSA-204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3
รวม 15
หน่วยกิตสะสม 114

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PSB-301 ชนชั้นและอำนาจในสังคมการเมือง 3
PSB-409 การปกครองและการบริหารมหานคร 3
PSB-411 การสื่อสารทางการเมือง 3
PSB-404 กฎหมายปกครอง 3
รวม 12
หน่วยกิตสะสม 126

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองและเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี   อีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา กระทำโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1. การสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

3. การคัดเลือกโดยวิธีการเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่น

4. การรับตามโครงการพิเศษ

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะรัฐศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200 6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

2021-06-24T17:56:18+07:00

ปรัชญา

ผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ให้แก่สังคม

ความสำคัญ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชี  มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาการบัญชี  มีความชำนาญในวิชาชีพทั้งภาคปฏิบัติและเทคโนโลยีที่จำเป็น  สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตรงตามความต้องการของธุรกิจ มีความพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบัญชีให้เป็นผู้มีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

1 ด้านการทำบัญชี

2 ด้านการสอบบัญชี

3 ด้านการบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7 ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9. ด้านการเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี

10. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตร  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  129   หน่วยกิต  โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต
. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 12 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
    3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
    1) กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
   3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)

แผนการเรียน (สหกิจศึกษา)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-302

GEN-301

ACC-101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักการบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ACC-102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-201 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)
ACC-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
GEN-401

GEN-201

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-202 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6)
ACC-202 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกอาเซียน 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-301 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
ACS-306 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
ACS-303 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
ACS-401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
ACS-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACS-307 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-302 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
ACS-304 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
MGC-208 วิธีการวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)
ACS-404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 3(2-2-5)
ACS-403 สัมมนาการการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
ACS-402 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

ACF-419 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(0-2-2)
xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 16(15-2-32)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

ACF-420 สหกิจศึกษา 5(450)
  รวม 5(450)

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)

แผนการเรียน (ไม่มีสหกิจศึกษา)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-302

GEN-301

ACC-101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักการบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ACC-102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-201 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)
ACC-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
GEN-401

GEN-201

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-202 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6)
ACC-202 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกอาเซียน 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-301 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
ACS-306 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
ACS-303 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
ACS-401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
ACS-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACS-307 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-302 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
ACS-304 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
MGC-208 วิธีการวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)
ACS-404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 3(2-2-5)
ACS-403 สัมมนาการการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
ACS-402 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
AC-Fxxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 9(9-0-18)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี หรือ

4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันที่ กระทรวงศึกษาธิการ และก.พ. ให้การรับรอง และนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่นให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นหรือ

5. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะการบัญชี ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
  ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร    2,500         –         –          –         –           –         –
  ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
  ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
  ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400 32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

2021-06-24T17:57:55+07:00

เลิศล้ำปัญญาพัฒนาเทคโนโลยีสร้างคุณค่าสู่สังคม

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร

เลิศล้ำปัญญาพัฒนาเทคโนโลยีสร้างคุณค่าสู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำมาประยุกต์ใช้ ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. เพื่อสร้างบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
3. เพื่อสร้างบัณฑิต ที่มีความพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
4. เพื่อสร้างบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดี และตระหนักในความสามารถด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
5. เพื่อสร้างบัณฑิต ให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5. นักพัฒนาระบบ

6. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

7. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

8. นักพัฒนาเว็บไซต์

หลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต  (ระยะเวลาการศึกษา  2  ปี)

แบบศึกษาเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ก่อน 4 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

15

3

3

6

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

1) กลุ่มวิชาแกน

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์

2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

3) วิชาเลือก

51

6

33

6

15

9

3

12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

GEN-101

GEN-201

GEN-302

GEN-301

GEN-401

SIT-101

การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

การจัดการสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(18-0-36)

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

SIC-102

SIT-105

SIT-102

SIT-103

SIT-104

SIT-106

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการเขียนโปรแกรม

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและการจัดการเครือข่าย

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(16-4-34)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

SIT-205

SIT-206

SIT-203

SIT-204

SIT-201

SIC-101

การบริหารจัดการเครือข่าย

การจัดการโลจิสติกส์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

การผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(0-6-0)

 
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(X-X-X)

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(วิชาเลือกเสรี)

(วิชาเลือกเสรี)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

 
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(X-X-X)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

3. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 – เทคโนโลยีสารสนเทศ  1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
(IT) ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.คำภีร์ นิลแสงตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
วท.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2021-06-24T17:56:36+07:00

 “เนติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขของสังคม”

ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพทางวิชาการคู่คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้เพื่อผดุงความยุติธรรมและนำการพัฒนาสังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “เนติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขของสังคม”

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) มีความสามารถในการพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม และมีความรู้ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในการขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนทางศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคมรวมทั้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้านความรู้ (Knowledge) ได้รับการพัฒนาเป็นนักกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานิติศาสตร์อย่างแท้จริง สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

อย่างอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์บูรณาการศาสตร์ทางนิติศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงสถานการณ์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ทางกฎหมายในการปรับแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numeral Analysis, Communication and Information Technology Skills) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ นิติกร ทนายความ พนักงานคุมประพฤติ

2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ พนักงานมหาวิทยาลัย

3. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชน นักหนังสือพิมพ์ พนักงานสินเชื่อ

4. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรม/องค์กรมหาชน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   30      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6        หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์              6        หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        9
หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      9        หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  94      หน่วยกิต

– วิชาบังคับ                           82      หน่วยกิต

– วิชาเอกเลือก
12      หน่วยกิต


3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 

6  หน่วยกิต

แสดงแผนการศึกษา  

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN–302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
GEN–201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3
GEN–202 โลกและอาเซียน 3
GEN–301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
GEN–401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
LWC–201 หลักกฎหมายเอกชน 2
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 17

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN–303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3
GEN–101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3
GEN–102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3
GEN–402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3
GEN–403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
LWC–203 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 35

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–202 หลักกฎหมายมหาชน 2
LWC–206 กฎหมายลักษณะหนี้ 3
LWC–207 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 2
LWC–209 กฎหมายอาญา 1 3
LWC–218 กฎหมายปกครอง 3
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 51

 

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–204 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3
LWC–205 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 3
LWC–208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการนอกสั่งลาภมิควรได้ 2
LWC–210 กฎหมายอาญา 2 3
LWC–211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 2
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 67

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–212 กฎหมายเอกเทศสัญญา 3 2
LWC–214 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ 3
LWC–215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3
LWC–216 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3
LWC–219 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง 2
LWC–220 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 83

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–213 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2
LWC–217 กฎหมายลักษณะมรดก 3
LWC–221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3
LWC–222 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3
LWC–226 กฎหมายแรงงาน 3
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 100

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–223 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3
LWC– 224 กฎหมายลักษณะพยาน 3
LWC–225 กฎหมายภาษีอากร 3
LWC–227 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2
LWC–228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 117

 

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–229 กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศ 2
LWC–230 กฎหมายล้มละลาย 3
LWC–231 หลักวิชาชีพและคุณธรรมของนักกฎหมาย 2
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3
รวม 13
หน่วยกิตสะสม 130

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะนิติศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2021-06-24T17:55:38+07:00

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการ และมีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการ เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และมีความเชี่ยวชาญในการนำการจัดการมาประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการ และมีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสอดคล้องกับการแข่งขันในระดับโลกตลอดจนสามารถแก้ปัญหาทางการจัดการและนำไปประยุกต์ใช้สำหรับดำรงชีพได้

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความกล้าหาญและมีความพร้อมที่จะออกไปจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรม สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารกับสากลได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าของธุรกิจ

2. ผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่ง

3. นักบริหารงานทั่วไป

4. ผู้บริหารโครงการ

5. นักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ

6. นักธุรกิจ

7. พนักงานธนาคาร

8. ข้าราชการ พนักงานบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

แบบศึกษาเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              30  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      6  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6  หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                9  หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        9  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              90 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาแกน          39  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาบังคับ     33  หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาเลือก      18  หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กรณีไปสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
BBA-104 หลักการบัญชี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
BBA-303 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
MGC-201 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
MGC-202 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-203 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
BBA-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
BBA-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MGC-205 การจัดการวัฒนธรรมและธุรกิจเอเชีย 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-204 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
MGC-206 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ 3(3-0-6)
MGC-208 การจัดการวิกฤติและความเสี่ยงทางการเมือง 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-302 การภาษีอากร 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-207 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 3(3-0-6)
MGC-210 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGS-316 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGC-209 การวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-211 การสัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
xxx-xxx (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6)
xxx-xxx (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

กรณีไม่ไปสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
BBA-104 หลักการบัญชี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
BBA-303 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
MGC-201 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
MGC-202 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-203 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
BBA-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
BBA-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MGC-205 การจัดการวัฒนธรรมและธุรกิจเอเชีย 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-204 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
MGC-206 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ 3(3-0-6)
MGC-208 การจัดการวิกฤติและความเสี่ยงทางการเมือง 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BBA-302 การภาษีอากร 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-207 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 3(3-0-6)
MGC-210 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
MGS-xxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
xxx-xxx (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGC-209 การวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGC-211 การสัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
xxx-xxx (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า   และเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/ สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองและเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและ

เทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา กระทำโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1. การสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

3. การคัดเลือกโดยวิธีการเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่น

4. การรับตามโครงการพิเศษ

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะบริหารธุรกิจ ค่าหน่วยกิต (1,200)         –         –          –         –           –         –
 – การจัดการ ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564 2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566 2-2566
ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,500  25,500  10,800  25,500  25,500  25,500  25,500
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี 1,200         –         –  1,200         – 1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,400  31,700  17,000  32,900  31,700  32,900  31,700

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top