หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

2021-06-24T18:01:14+07:00

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                       

1. ปรัชญา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครองซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

2. ความสำคัญ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561-2565) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและศาสตร์การเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก ความผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ และการบริหารยุคใหม่อันสอดคล้องกับทางด้านสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยี และการเมือง โดยเฉพาะการพัฒนา สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยดังนี้

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครองและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีความสามารถในการประยุกต์ วิชาการด้านการเมืองการปกครองประสานงานแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ตำรวจ

2. ปลัดอำเภอ

3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ผู้อำนวยการสำนักงาน

5. นิติกร

6. พนักงานสินเชื่อ

7. ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานของรัฐ

8. ธนาคารและสถานประกอบการ

9. อาชีพอิสระ

10. ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก(2) แผน ข
1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
2) หมวดวิชาบังคับ 21 21
3) หมวดวิชาเลือก 3 9
4) การค้นคว้าอิสระ 6
5) วิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
MPS-105 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-106 ขอบข่ายและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-102 การวิเคราะห์การเมืองและแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-103 ประเด็นการศึกษาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
MPS-104 การบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-107 คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง  การปกครองและการบริหาร 3(3-0-6)
MPS- XXX วิชาเลือก………………………………………………… 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

แผน ก(2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์)

สอบวิทยานิพนธ์

6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ก(2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์)

สอบวิทยานิพนธ์

6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
MPS-105 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-106 ขอบข่ายและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-102 การวิเคราะห์การเมืองและแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-103 ประเด็นการศึกษาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
MPS-104 การบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)
MPS-107 คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง  การปกครองและการบริหาร 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-901 การค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนสอบการศึกษาอิสระ) สอบการศึกษาอิสระ 6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 หมายเหตุ  : นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, หลักรัฐศาสตร์ และภาษอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์จะต้องศึกษาวิชา MPS-001 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น MPS-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์และ MPS-003 หลักรัฐศาสตร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะเปิดดำเนินการเรียนการสอนก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ตามหลักสูตรปกติทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรัฐศาสตร์ 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       150,000            154,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           50,000               –                   –         150,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

2021-06-24T18:01:01+07:00

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทุกระดับอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถวิจัยด้านหลักสูตรและความสามารถด้านการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้และลักษณะผู้เรียนโดยประยุกต์หลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

2. มีความสามารถในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการและพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

3. มีความสามารถ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใช้กระบวนการ นวัตกรรมในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนหรืองานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

4. มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการในหน่วยงานราชการต่าง ๆ

2. ผู้บริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

3. ครู อาจารย์ผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4. ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการศึกษาด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

5. นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ

6. ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

7. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จำนวน 39 หน่วยกิตเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาพื้นฐาน

หมวดวิชาสัมพันธ์

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

และวิทยานิพนธ์โดยมีจำนวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 (หน่วยกิต)
1 .หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2  (หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21
3.1 วิชาบังคับ (15)
3.2  วิชาเลือก (6)
4. วิทยานิพนธ์ 12
รวมหน่วยกิต 39

การจัดแผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน MCI-001 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา N/C
หมวดวิชาสัมพันธ์ MCI-011 ปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบังคับ) MCI-101

MCI-104

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

การเรียนการสอนเพื่อกระบวนการคิด

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (วิชาเลือก) MCI-204 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12
                  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน MCI-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต N/C
หมวดวิชาสัมพันธ์ MCI-012 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบังคับ) MCI-103 นวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาเลือก) MCI-207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

(ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)

3(2-2-5)
รวม 9
   
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาบังคับ)

MCI-102

MCI-105

สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น

การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

3(2-2-5)

3(2-2-5)

สอบประมวลความรู้
วิทยานิพนธ์ MCI-901 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 9
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ MCI-901 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9
รวมหน่วยกิต 39

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา ที่คณะกรรมการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา ทุกสาขาวิชา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2. มีเกรดผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ 2 ข้อนี้ ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       168,900            172,900
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           68,900               –            168,900
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กาญจนา อุปสารตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2021-06-27T16:14:03+07:00

ปรัชญาและความสำคัญ

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของไทย ดังนี้

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจให้มีความสามารถในการประยุกต์วิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. รับราชการในกระทรวง กรมต่างๆ

2. ทำงานภาคเอกชน เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างร้านต่างๆ

3. เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจให้บริการต่างๆ

หลักสูตรหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก 2 และแผน ข

1) แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต

และ ศึกษางานรายวิชา 24 หน่วยกิต

2) แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชา 30 หน่วยกิต

โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2 แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
หมวดวิชาบังคับ 21 21
หมวดวิชาเลือก 3 9
การค้นคว้าอิสระ 6
วิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา ก 2

แผน ก 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-101

MBA-102

MBA-103

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาพรสวรรค์

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน ก 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-104

MBA-105

MBA-106

กลยุทธ์และการจัดการการตลาด

การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน ก 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-107

MBA-XXX

MBA-902-1

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

วิชาเลือก……………………………

วิทยานิพนธ์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

6(0-18-0)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ก 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-902 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

หมายเหตุ  : นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบัญชี, การบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารจะต้องศึกษาวิชา MBA-001 การบัญชีการเงิน MBA-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร และ MBA-003 องค์ความรู้การจัดการสำหรับนักบริหาร ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะเปิดดำเนินการเรียนการสอนก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ตามหลักสูตรปกติทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

แผนการศึกษา ข

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-101

MBA-102

MBA-103

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาพรสวรรค์

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน  ข    ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-104

MBA-105

MBA-106

กลยุทธ์และการจัดการการตลาด

การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน  ข    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-107

MBA-XXX

MBA-XXX

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

วิชาเลือก……………………………….

วิชาเลือก……………………………….

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 27

แผน  ข    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-XXX วิชาเลือก………………………………. 3(3-0-6)
MBA-901 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรองและผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
 1,000  1,000  2,000  4,000  150,000  150,000
             
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)  
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน  
 1/1  1/2  2/1  2/2  รวมค่าเทอม  
 50,000  50,000  50,000  –  150,000  
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ      

 

**excluding international student service fees**

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (International Business)
M.S. (Economics)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2021-06-24T18:00:28+07:00

ปรัชญาของหลักสูตร

นักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จะสามารถพัฒนา การศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สำเร็จ สอดคล้องเป็นอย่างดีกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารและการจัดการ

2. ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมากับงานที่

ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้ และสามารถเสาะแสวงหาความรู้ใหม่โดยอาศัยการวิจัย

4. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองได้

5. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนาผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพได้

6. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม และมีความโปร่งใสทั้งในชีวิตส่วนตัวและการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

2. อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

3. รับราชการในหน่วยงานราชการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

4. ทำงานในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย

หลักสูตร   

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข

1. แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 30 หน่วยกิต

2. แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้อิสระ 6 หน่วยกิต

และศึกษางานรายวิชา 36 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2) แผน ข
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
    หมวดวิชาบังคับ 24 24
    หมวดวิชาเลือก 6 12
    การค้นคว้าอิสระ 6
    วิทยานิพนธ์ 12
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 42

แผนการศึกษา

แผน ก (2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
MED-102 หลักการ ทฤษฎี และการจัดการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-103 วิทยาการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ก (2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-104 ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 3(3-0-6)
MED-105 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และกฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
MED-107 การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา   3(90)
MED-108 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 แผน ก (2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-106 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
MED-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์) 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 แผน ก (2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
MED-102 หลักการ ทฤษฎี และการจัดการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-103 วิทยาการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MED-202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-104 ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 3(3-0-6)
MED-107 การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(90)
MED-108 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-105 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และกฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
MED-106 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
MED-901 การค้นคว้าอิสระ 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MED-2XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐ

ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2) ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านการศึกษา จะต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       168,900            172,900
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           68,900               –            168,900
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

2021-06-24T18:00:11+07:00

ปรัชญาของหลักสูตร

บูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีกับศาสตร์การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นนักจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และผู้นำทางวิชาการในระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีทักษะ ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้หน่วยงานและชุมชนเป็นฐาน และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ความสำคัญ/ หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้ประกาศใช้กลวิธีทางสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) ของประชาชนในปี พ.ศ.2543 ในส่วนระบบสุขภาพภาครัฐนั้น ได้มีการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care System) ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริการสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบสาธารณสุขระดับอำเภอและระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ซึ่งพัฒนามาจากสถานีอนามัย ทำหน้าที่เป็นสถานบริการด่านแรกที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ระบบการส่งผู้ป่วยรับการรักษาต่อเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ และส่งเสริมให้ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560)

ใน ปี พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ช (5) กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ในด้านสุขภาพของประเทศได้กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : หน้า 15 และ 80) ประกอบกับแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล แผนพัฒนาสุขภาพ     ฉบับที่ 12 และแผน 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเป็นเลิศด้านสุขภาพที่ดี ด้านบริการที่ดี ด้านคนดี และด้านบริการดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน  ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดทำเป็นโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ประชาชนได้รับการรักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดเป็นองค์รวม ด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่  ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งในปี พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนา รพ.สต.ทั่วประเทศ จำนวน 9,863 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเมื่อเจ็บป่วย และพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่ง ให้เป็น รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) เน้นพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2560-2565) เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว โดย รพ.สต.ที่ผ่านมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 5 ดาว ต้องประกอบด้วย 5 ดี คือ (1) บริหารดี เป็นการนำองค์กรและการจัดการดี ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การนำธรรมาภิบาล มีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ มีระบบรายงานกระบวนการที่สำคัญ (2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ (3) บุคลากรดี มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง (4) บริการดี มีการจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาชุมชน ในและนอกสถานบริการ (5) ประชาชนสุขภาพดี เป็นการประเมินผลลัพธ์การทำงาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วยพฤติกรรม 5 อ. 2 ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่ารักษา และช่วยให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (กระทรวงสาธารณสุข, 2561 และHFocus, 2561)

การกำหนดเป้าหมายองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพด้านปฐมภูมิ ในยุคประเทศไทย 4.0 จะประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น บุคลากรสาธารณสุขนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา กล่าวคือบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้งในด้านการบริหารจัดการ คุณภาพการบริการตามกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว และวิชาการที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการ คุณภาพบริการและวิชาการ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจและปณิธานที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการบริหารและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ผู้และเป็นนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปฐมภูมิ 4.0 จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีกับศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้มีสมรรถนะเป็นนักจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และผู้นำทางวิชาการในระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีทักษะ ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้หน่วยงานและชุมชนเป็นฐาน และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ในยุคประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนานักจัดการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะในการจัดการ การปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้านวัตกรรม ดังนี้

1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว ในการบริการประชาชนด้วยจิต

สาธารณะและหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิและสุขภาวะของประชาชน

4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และวิชาการสาธารณสุขที่ทันสมัยและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

5. ผู้เรียนพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skill) ได้แก่ ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

1. ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

2. นักวิชาการสาธารณสุข/ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/ เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

3. ผู้บริหาร และนักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. นักวิจัยด้านสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

5. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและบริการสุขภาพ

หลักสูตร    จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต จำแนกเป็น 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

ลำดับที่ หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
1 1.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
1.2 หมวดวิชาบังคับ 24 24
1.3 หมวดวิชาเอกเลือก 3 9
2 วิทยานิพนธ์ 12
3 การค้นคว้าอิสระ 6
        หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 39

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ปีที่/ภาคการศึกษาที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-001 การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-003 พัฒนาการของระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย N/C
M.SC-101 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
 รวม หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-102 วิทยาการระบาดประยุกต์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-103 การวิจัยสาธารณสุขประยุกต์ 3(2-2-5)
M.SC-104 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
M.SC-105 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
รวม 12  หน่วยกิต
M.SC-106 การจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว 3(2-2-5)
ปีที่ 1

ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน

M.SC-107 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 9  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-108 พลวัตรการจัดการสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 9  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-902 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
                                              รวม หน่วยกิต
                                 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39  หน่วยกิต

หมายเหตุ : N/C หมายถึง ไม่นับจำนวนหน่วยกิต

3.1.4.2 แผน ข แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 

ปีที่/ภาคการศึกษาที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-001 การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข N/C
M.SC-003 พัฒนาการของระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย N/C
M.SC-101 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
 รวม หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-102 วิทยาการระบาดประยุกต์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-103 การวิจัยสาธารณสุขประยุกต์ 3(2-2-5)
M.SC-104 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
M.SC-105 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
รวม 12  หน่วยกิต
ปีที่ 1

ภาคการศึกษา     ฤดูร้อน

M.SC-106 การจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว 3(2-2-5)
M.SC-107 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
 

รวม

 

9  หน่วยกิต

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

M.SC-108 พลวัตรการจัดการสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
M.SC-xxx (วิชาเอกเลือก) 3(2-2-5)
สอบประมวลความรู้
M.SC-901 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
รวม 12  หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

M.SC-901 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
 รวม 3 หน่วยกิต
                                รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39  หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือระเบียบที่มีการแก้ไข ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรู้ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

3. ในกรณีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับเข้าเป็นนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ตามที่วิทยาลัยกำหนด หากสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องสอบให้ผ่านภายในปีการศึกษาแรก มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุมัติลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป

4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่อำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัย

6. ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       155,000            159,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     51,667       51,667          51,667                –               –                   –         155,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top