หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2021-06-24T18:02:28+07:00

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

  การพัฒนาการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศและสังคมโลก โดยมุ่งพัฒนา

นักบริหารการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา มีความสามารถในการบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัตินำทฤษฎีและหลักการเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารจัดการการศึกษา มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ทันสมัยและมีความเป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการการศึกษาทุกด้านเพื่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. มีภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการและเป็น

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การการศึกษา

3. เป็นผู้บริหารจัดการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสูงในการบริหาร

จัดการการศึกษาในระดับต่าง ๆ

4. สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารการศึกษากับศาสตร์อื่นได้อย่างเหมาะสม

5. เป็นนักวิจัยเพื่อบุกเบิกและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีหลักการระบบ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

2. อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

3. รับราชการในหน่วยงานราชการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

4. ทำงานในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แบบ 2.1
    หมวดวิชาพื้นฐาน 6
    หมวดวิชาบังคับ 21
    หมวดวิชาเลือก  3
    ดุษฎีนิพนธ์ 36
    จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 66

แผนการศึกษา

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-107 ระบบการจัดการทางการศึกษา 3 (3-0-6)
DED-001 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา 3 (3-0-6)
DED-101 ทฤษฎีการศึกษาและการพัฒนา : บริบทโลกเชิงเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-002 การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา 3 (3-0-6)
DED-102 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาในโลกของการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6)
DED-103 การบริหารกิจการนักเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-104 การวิเคราะห์และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการการเงิน

ทางการศึกษา

3 (3-0-6)
DED-208 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการศึกษา 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-105 คุณธรรม กฎหมาย และวิชาชีพภาวะผู้นำทางการศึกษา 3 (3-0-6)
DED-106 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3 (90)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-การนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6 (6-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-901 ดุษฎีนิพนธ์ 2

– การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6 (6-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

– ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

– การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ (Finding Presentation)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-901 ดุษฎีนิพนธ์ 4

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Defense)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 66

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรองและผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้าน

การศึกษาจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        2,000           2,000            5,000       550,000            555,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     90,000     130,000               –         130,000       100,000            100,000         550,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

2021-06-27T12:39:58+07:00

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                    

ปรัชญาและความสำคัญ

           หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ    ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของไทยดังนี้

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่ห้อมล้อมธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจให้มีความสามารถในการประยุกต์ วิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตร    แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบ 1.1 เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
โดยจะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และอาจต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. แบบ 2.1 เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
โดยจะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 2.1
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
    หมวดวิชาพื้นฐาน
    หมวดวิชาบังคับ 9
    หมวดวิชาเลือก 3
    ดุษฎีนิพนธ์ 48 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 48

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

12(12-0-24)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 2

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

12(12-0-24)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 4

– การนําเสนอที่ค้นพบ (Research Finding)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 5

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

 ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 6

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Defending Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 48

 แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-101 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการประยุกต์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
DBA-102 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและความเป็นสากล 3(3-0-6)
DBA-103 กลยุทธ์ทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-104 การจัดการทางการเงินและการตลาด (วิชาเลือก)
DBA-105 เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
DBA-106 กลยุทธ์การตลาด  (วิชาเลือก)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์  1

– นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6(0-12-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์   2

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6(0-12-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์   3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(0-12-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์  4

– การนําเสนอที่ค้นพบ (Finding Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์  5

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์ 6

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Defense)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 48

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2.  ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        2,000           2,000            5,000       550,000            555,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/64  2/64  3/64  1/65  2/65  3/65  1/66  2/66  รวมค่าเทอม
68,750 68,750 68,750 68,750 68,750 68,750 68,750 68,750 550,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

 

**excluding international student service fees**

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
Ph.D. (International Business)
พบ.ม.
(การบริหารทรัพยากมนุษย์)

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2021-06-24T18:01:59+07:00

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาและ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ตลอดจนพัฒนาระบบการเมืองอย่างมีเสถียรภาพบนพื้นฐานแห่งดุลยภาพระหว่างการแก้ไขปัญหากับการพัฒนาทางการเมือง

ความสำคัญ

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561-2565) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและศาสตร์การเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก ความผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ และการบริหารยุคใหม่อันสอดคล้องกับทางด้านสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยี และการเมือง โดยเฉพาะการพัฒนา สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์และทำหน้าที่ในการถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง

3. เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเมืองการปกครอง  ให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอในการนำองค์ความรู้ทางด้านนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารระดับกลางทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและการปกครอง

4. นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

5. อาจารย์สอนด้านการเมืองการปกครองระดับอุดมศึกษา

6. ประกอบอาชีพอิสระ/อาชีพส่วนตัว

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 2.1
   1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน N/C N/C
   2. หมวดวิชาพื้นฐาน N/C N/C
   3. หมวดวิชาบังคับ 12
   4. หมวดวิชาเลือก 6
   5. ดุษฎีนิพนธ์ 54 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 54

แผนการศึกษา                               

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6 (6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 6

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 2

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6 (6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

 ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

 ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ  4

– การนําเสนอที่คนพบ (Finding Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ  5

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ (Publicity of Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 48

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 6

– การสอบดุษฎีนิพนธ (Dissertation Defense)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-101 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)
DPS-102 การวิเคราะห์กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
DPS-103 การวิเคราะห์การเมืองและพัฒนาการด้านการเมืองจากมุมมองภายหลังสมัยใหม่นิยม 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-104 ผลกระทบจากสงครามที่มีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศต่างๆ ของโลก 3 (3-0-6)
DPS – XXX 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 15

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS – XXX วิชาเลือก 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-การนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6 (6-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 2

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6 (3-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 3

– ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

– การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ (Finding Presentation)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 4

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Defense)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 

 

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        2,000           2,000            5,000       550,000            555,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     90,000     130,000               –         130,000       100,000            100,000         550,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พร้อมวิชญ์ อัศวกฤษนาวินตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
– Politics & International Relations (Ph.D.)
– รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
– รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top