คณะการบัญชี


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ เทียบเท่า
2)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
3)  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาสาขาอื่น จากสถาบันที่  กระทรวงศึกษาธิการ และก.พ.ให้การรับรอง
4)  ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ด้านการทำบัญชี

2. ด้านการสอบบัญชี

3. ด้านบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7. ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร==>คลิ๊ก

ดาวน์โหลดเอกสาร==>คลิ๊ก

ชื่อหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy Program

[photo_gallery_wp id="9"]

อาจารย์ประจำหลักสูตร