คณะศิลปศาสตร์


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.สำเร็จการศึกาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
  1) สามารถเข้าทำงานในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เรือสำราญ โรงพยาบาล สปา หรือ บริษัททัวร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการการบริการ ซึ่งนักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นผู้นำในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในอนาคต

2) นักศึกษาที่สนใจด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3) นักศึกษาที่สนใจกลุ่มธุรกิจการบินสามารถเข้าทำงานในองค์การภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานราชการ เช่น การท่าอากาศยาน สายการบิน

4) การศึกษาที่สนใจกลุ่มที่พัก อาหารและงานครัว สามารถเข้าทำงานในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร หรือทำธุรกิจส่วนตัว

5) นักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำโครงการธุรกิจ นักศึกษาสามารถนำทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร==>คลิ๊ก

ดาวน์โหลดเอกสาร==>คลิ๊ก

[photo_gallery_wp id="7"]

อาจารย์ประจำหลักสูตร

         

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม(ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม))

Bachelor of Arts Program in Service Industry Tourism and Hotel(B.A. (Service Industry - Tourism and Hotel))

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  156 หน่วยกิต