คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

(3) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
  1. เจ้าของธุรกิจ
  2. ผู้ประกอบการการค้าปลีก-ค้าส่ง
  3. นักบริหารงานทั่วไป
  4. ผู้บริหารโครงการ
  5. นักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ
  6. นักธุรกิจ
  7. พนักงานธนาคาร
  8. ข้าราชการ พนักงานบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ดาวน์โหลดเอกสาร==>คลิ๊ก

ดาวน์โหลดเอกสาร==>คลิ๊ก

[photo_gallery_wp id="12"]

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(บธ.บ. (การจัดการ))

Bachelor of Business Administration Program in Management(B.B.A. (Management))

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  126 หน่วยกิต