คณะศึกษาศาสตร์


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

         “คุณธรรม นำความรู้ สู่จิตนาการ”

วิสัยทัศน์

  “ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสังคม”

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิต มีคุณลักษณะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

  1) มีความรัก ความศรัทธา ในวิชาชีพครูปฐมวัย มีจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวิชาชีพเดียวกันและบุคคลอื่นในชุมชน ตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนาตนอยู่เสมอ

  2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

  3) มีความรู้และสามารถในการดูแลและจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยการจัดทำหลักสูตร จัดประสบการณ์เรียนรู้ได้สอดคล้องกับวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความสนใจของผู้เรียนโดยเน้นพัฒนาการในทุกๆ ด้าน

  4) สามารถสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำงาน การแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีมงาน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ด้วยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  1) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  2) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม

  3) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่

  4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

  5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

  6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์

– สาขาวิชาพลศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.E.

3. วิชาเอก   
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การสอนภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

167 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

   หลักสูตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี

ภาษาที่ใช้

   ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเอกสารและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสวิชาในหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

การร่วมมือกับสถาบันอื่น     

   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

   ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

  1)  ครู

  2)  ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

  3)  เจ้าของธุรกิจรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย

  4)  ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการศึกษาปฐมวัย

Certificate Of Education

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

              1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
             1.1  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6  หน่วยกิต
             1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต
             1.3  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9  หน่วยกิต
             1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9  หน่วยกิต
              2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                               ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
             2.1  กลุ่มวิชาชีพครู 53 หน่วยกิต
                 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  27  หน่วยกิต
                 2.1.2  วิชาชีพครูเลือก  15  หน่วยกิต
                 2.1.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  12  หน่วยกิต
             2.2  กลุ่มวิชาชีพเอก 78 หน่วยกิต
                 2.2.1  วิชาเอกบังคับ  68  หน่วยกิต
                 2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  6  หน่วยกิต
                 2.2.3  วิชาเอกเลือก  4  หน่วยกิต
              3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2554)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์เลือกเรียน 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์เลือกเรียน 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียน 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียน 3(3-0-6)
GED-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GED-311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2554)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารเลือกเรียน 3(3-0-6)
GED-401 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
GED-421 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เลือกเรียน 3(3-0-6)
BED-101 การจัดการเรียนรู้ 3(2-0-9)
BED-102 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2554) (เฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในชั้นปีที่ 1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2555)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BED-103 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3(3-0-6)
BED-104 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน 3(3-0-6)
BED-105 หลักการศึกษาและความเป็นครู 3(3-0-6)
BED-106 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
BED-107 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
BED-108 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)
BED-109 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2555)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BED-111 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
BED-112 การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6)
BED-113 สถิติและสารสนเทศการศึกษา 3(3-0-6)
BED-114 กฎหมายการศึกษาไทย 3(2-2-5)
BED-201 หลักการและความรู้เบื้องต้นทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-205 การวัดและประเมินเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2555) (เฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2556)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BED-206 นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-207 การจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-208 ดนตรี เพลง และการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-209 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-210 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-211 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-212 การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2556)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BED-213 การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-214 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-215 การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-216 หลักสูตร และการบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-202 แนวคิด ทฤษฏีเพื่อการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-203 การพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-231 การศึกษาและการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2556) (เฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2557)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BED-217 การเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-218 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-219 ผู้ปกครองและชุมชนกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-220 การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-221 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
BED-222 การบริบาลทารกและเด็กก่อนวัยเรียน 3(3-0-6)
BED-223 สวัสดิศึกษา 2(2-0-4)
รวม 20 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2557)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BED-224 จิตวิทยาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
BED-XXX วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)
BED-XXX วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)
BED-110 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-6-0)
รวม 16 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2557) (เฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
GED-XXX ลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2558)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BED – 301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2558)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BED – 302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-6)
รวม 6 หน่วยกิต