คณะนิติศาสตร์


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

          หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ในเชิงวิชาการและบูรณาการหลักสูตร คือสังคมที่ไม่มีนักกฎหมายที่มีความสามารถและมีคุณธรรมดี สังคมนั้นจะไม่มีความมั่นคง และอาจจะไม่มีอะไรเลย

ปณิธาน

          “กล้าดำรงธรรม  หมั่นศึกษา  นำพัฒนา  ประชาเป็นสุข

วิสัยทัศน์

          มุ่งจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านนิติศาสตร์ของท้องถิ่น  ภูมิภาคเอเชีย และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  โดยการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรมต่อวิชาชีพนิติศาสตร์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีความรอบรู้ และพร้อมที่นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

  2. เพื่อให้คณะนิติศาสตร์มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและแก้ไขปัญหาของประเทศและภูมิภาคเอเชียได้

  3. เพื่อให้คณะนิติศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย และเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  4. เพื่อให้คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สี

          สีประจำคณะ สีขาว

สัญลักษณ์ประจำคณะนิติศาสตร์

          ตราชั่งกฎหมาย

ความเป็นมาของหลักสูตร

          ปัจจุบันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคมีมากขึ้นประกอบกับนโยบายของรัฐในการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสทำธุรกิจการค้าในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น และการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สังคมมีความซับซ้อน หลากหลาย และมีการดำรงชีวิตนิติสัมพันธ์ระหว่างคนมีมิติที่เพิ่มขึ้น เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นความยุ่งยากในการแก้ปัญหาและสร้างความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกฎหมาย ที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง สาขาวิชานิติศาสตร์จึงเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ตลอดจนเสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรม ให้แก่ประชาชนและนักศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงเห็นสมควรให้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเป็นเลิศทางด้านกฎหมาย ทางคณะจึงได้มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

   1. หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.. 2549

   2. เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

   3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556

   4. สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

   5. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

          มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มีปณิธานแน่วแน่ที่จะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีความรู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นนักกฎหมายที่ดีมีคุณธรรม  มีความสามารถอย่างแท้จริงได้ในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร  มีจำนวน 132 หน่วยกิต

                       รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
 1.  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132
 2.  องค์ประกอบหลักสูตร  
        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
              2.1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9
              2.1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9
              2.1.3  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 6
              2.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6
        2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 96
             2.1.1   กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาแกน) 84
             2.1.2   กลุ่มวิชาชีพเลือก (วิชาเฉพาะด้าน)วิชาชีพเลือกเสรี 12
        2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 6

แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

 ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 
  1 GED-311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3  
  2 GED-441 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3  
  3 GED-201 กาเมืองการปกครองไทย 3 ชั้นปีที่ 1
  4 LAC-201 กฎหมายแพ่ง-หลักทั่วไป 3  
  5 LAC-202 หลักกฎหมายมหาชน 3  
  6 LAC-327 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 3  
         
  7 GED-121 อาระธรรมเปรียบเทียบ 3  
  8 LAC-206 กฎหมายลักษณะหนี้ 3  
  9 LAC-207 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 3 ชั้นปีที่ 2
 10 LAC-218 กฎหมายปกครอง 3  
 11 LAC-210 กฎหมายอาญา 2 3  
 12 LAC-213 กฎหมายลักษณะประกันภัย 3  
         
 13 LAC-220 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2  
 16 LAC-214 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3 ชั้นปีที่ 3
 17 LAC-212 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 3  
 18 LAC-215 กฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัท 3  
         
 19 LAC-222 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3  
 20 LAC-224 กฎหมายลักษณะพยาน 3 ชั้นปีที่ 4
 21 LAC-228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3  
 22 LAC-230 กฎหมายล้มละลาย 2  
         
         

วิชาที่เปิดสอนนิติศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2

 ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
1 GED 102 ปรัชญาและตรรกวิทยา 3  
2 GED 231 หลักเศรษฐศาสตร์ 3  
3 GED 312 ภาษาอังกฤษ 2 3 ชั้นปีที่ 1
4 GED 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3  
5 LAC 204 นิติกรรมสัญญา 3  
6 LAC 209 กฎหมายอาญา 1 3  
         
7 GED 111 จริยศาสตร์ 3  
8 GED 421 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3  
9 LAC 211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 3 ชั้นปีที่ 2
10 LAC 226 กฎหมายแรงงาน 3  
11 LAC 205 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 3  
12 LAC 203 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3  
         
13 LAC 219 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2  
16 LAC 216 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3  
17 LAC 217 กฎหมายลักษณะมรดก 3  
18 LAC 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 ชั้นปีที่ 3
19 LAC 208 กฎหมายลักษณะละเมิด 3  
20 LAC 229 กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศ 2  
21 LAC 231 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2  
         
22 LAS 323 ว่าความและศาลจำลอง (เลือก) 3  
23 LAC 223 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3  
24 LAC 225 กฎหมายภาษีอากร 3 ชั้นปีที่ 4
25 LAC 227 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2  
   

การสืบสวนสอบสวน

กฎหมายปกครองส่วนทั้งถิ่น

กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง

 

วิชาเลือก

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำคณะ

อ.นวินเมธ  พงศ์อัมพรโศภิต อ.นวินเมธ  พงศ์อัมพรโศภิต
อ.ทวีศักดิ์  โสมณี อ.ทวีศักดิ์  โสมณี
อ.ณัฐพงษ์  พลศรีเมือง อ.ณัฐพงษ์  พลศรีเมือง
อ.พิชญดา  สุวรรณาคม อ.พิชญดา  สุวรรณาคม
อ.สุพรรณ จันทโชติ อ.สุพรรณ จันทโชติ
  อ.ศรัณย์   พันธ์มณี
  อ. รุจิรา  กุลวงศ์