คณะรัฐศาสตร์


 

เกี่ยวกับคณะ

1.ปรัชญาและความสำคัญของคณะ

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยฯ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ 12 ไร่ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและกีฬาที่ทันสมัย

คณะรัฐศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากทบวงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 โดยมี 1 สาขาวิชา คือ สาขารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts ) ต่อมาได้ทำเรื่องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) เพื่อขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Bachelor of Arts ) เป็นหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science Program)  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547

         ปณิธาน

รอบรู้เรื่องรัฐ พัฒนาจริยธรรม กระจายพลังสู่สังคม

ปรัชญา(Philosophy)

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาจริยธรรม เพื่อให้มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ภายในท้องถิ่นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์(Vision)

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ มุ่งให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาในทางทฤษฎี โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง ในวิธีการ กรอบแนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งความรู้ในด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประกอบอาชีพ  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยส่วนรวม

พันธกิจ (Mission)

          1.มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสามารถนำไปใช้และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบัณฑิต

2.จัดทำแผนการพัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอ

3.จัดทำระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

 

 

แนะนำหลักสูตร

1.ความสำคัญของหลักสูตร

รัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้เพราะรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์และศิลป์ของการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการอำนาจและการจัดสรรทรัพยากรของสังคม หัวใจสำคัญของรัฐศาสตร์คือให้ความรู้และการสร้างเครื่องมือในการจัดการอำนาจและการบริหารทรัพยากรในสังคมอย่างเป็นธรรม

2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง การบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสามารถในการประสมประสานแนวคิดทางวิชาการ หลักปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ใน การบริหารทุกองค์การ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อจัดการเรียนรู้การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษา ในการนำความรู้ไปใช้กับการทำงานและการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น

3.ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

          (ระบุจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสำเร็จการศึกในแต่ละแบบที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกำหนดเป็นหลักฐานแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ)

ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8  ปีการศึกษา

3.1 หลักสูตร

3.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

3.1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   126     หน่วยกิต

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
Bachelor of Political Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  ภาษาไทย    :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ   ภาษาไทย    : ร.บ.

ชื่อเต็ม  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political  Science

ชื่อย่อ  ภาษาอังกฤษ  : B.Pol.Sc.

3. วิชาเอก
     ไม่มี
4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ                       :         เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี

4.2 ภาษาที่ใช้                    :         จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

4.3 การรับเข้าศึกษา             :         รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด  ฟัง  อ่าน  เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น         :         เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา      :         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

โครงสร้างหลักสูตร  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          126     หน่วยกิต  
แผนการศึกษา/รายวิชา  
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์  
นักศึกษาชั้นปีที่  1  
ภาคเรียนที่ 1  
  GED-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต  
  GED-311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 3 หน่วยกิต  
  GED-211 จิตวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต  
  GED-221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 หน่วยกิต  
  GED-442 เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
    รวม 15 หน่วยกิต  
ภาคเรียนที่  2  
  PSS-101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3 หน่วยกิต  
  GED-312 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 3 หน่วยกิต  
  GED-102 ปรัชญาและตรรกวิทยา 3 หน่วยกิต  
  GED-404 สถิติเบื้องต้น 3 หน่วยกิต  
  GED-121 อารยธรรมเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต  
    รวม 15 หน่วยกิต  
                                                                      
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 1  
  GED-111 จริยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  PSB-102 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 หน่วยกิต
  PSA-201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  PSA-202 หลักรัฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  PSA-203 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
    รวม   15 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSA-204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
PSA-205 หลักบริหารรัฐกิจ 3 หน่วยกิต  
PSA-206 การเมืองการปกครองไทย 3 หน่วยกิต  

PSA-207

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองเปรียบเทียบ

3

 

หน่วยกิต

 

 

PSA-208

 

ระบบการเมืองของกลุ่มประเทศ

ประชาธิปไตยยุโรป

3

 

หน่วยกิต

 

 
PSA-211 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
  รวม 18 หน่วยกิต  
   
นักศึกษาปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1     

 

 

 

 

 

 

 

PSA-209 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 3 หน่วยกิต  
PSA-210 ระเบียบปฏิบัติราชการ 3 หน่วยกิต  
PSA-301 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3 หน่วยกิต  

PSA-302

 

การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศ

อาเซียน

3

 

หน่วยกิต  
PSA-303 รัฐศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม 3 หน่วยกิต  
  รวม 15 หน่วยกิต  
ภาคเรียนที่ 2  

 

 

 

 

 

 

xxx-xxx .......วิชาเลือกเสรี.......... 3 หน่วยกิต  
xxx-xxx .......วิชาเลือกเสรี.......... 3 หน่วยกิต  
PSB-301 ชนชั้นและอำนาจในสังคมการเมือง 3 หน่วยกิต  
PSB-302 จิตวิทยาการเมือง 3 หน่วยกิต  
PSB-303 พฤติกรรมการเมืองและมติมหาชน 3 หน่วยกิต  
  รวม 15 หน่วยกิต  
   
   
                                                                    นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ภาคเรียนที่ 1  
  PSB-401 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย 3 หน่วยกิต  
  PSB-402 ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 3 หน่วยกิต  
 

PSB-403

 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ทางการเมือง

3 หน่วยกิต  
  PSB-404 กฎหมายปกครอง 3 หน่วยกิต  
  PSB-405 การปกครองท้องถิ่น 3 หน่วยกิต  
  รวม 15 หน่วยกิต  
ภาคเรียนที่ 2  
  PSC-401 กลยุทธ์และวิธีการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต  
  PSC-402 การพัฒนาระบบงบประมาณของไทย 3 หน่วยกิต  
  PSC-403 การพัฒนาระบบคลังท้องถิ่นไทย 3 หน่วยกิต  
  PSC-404 การปกครองและการบริหารมหานคร 3 หน่วยกิต  
 

PSC-405

 

รัฐศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยา

และมนุษยวิทยา

3 หน่วยกิต  
  PSC-406 การสื่อสารทางการเมือง 3 หน่วยกิต  
    รวม 18 หน่วยกิต  
                             
คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์  
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐ์  รอดอนันต์ รักษาการณ์คณบดีคณะรัฐศาสาตร์
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์อภิรัฐจินาพร หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
3. อาจารย์ธราดนแสงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
4. อาจารย์อนรรฆ  ชมาฤกษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
5. อาจารย์กิตติศักดิ์  คำวัน อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
6. อาจารย์รัชนก  สร้อยเพชร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
7. อาจารย์ประโยชน์รุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
8. อาจารย์เรืองยศ  บุตราช อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
9. อาจารย์ขจรพฤกษ์พละศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
10.อาจารย์ปรีติจันทรวิทุร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
11.อาจารย์พะยอม  ระวังพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
12.อาจารย์ภาณุพงษ์  คงคูณ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
13.อาจารย์บรรจงสิงห์บัว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
เจ้าหน้าที่คณะ  
1.    นายประจิตร  พงษ์สุทธิ์ เจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์

วีดีโอแนะนำหลักสูตร