ปริญญาเอก


 

ขั้นตอนการรับสมัคร

กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 นักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) 

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
1.กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ==> ที่นี่
2.ยื่นเอกสารสมัครเข้าศึกษาต่อ
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)
1.กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ==> ที่นี่
2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Pol.Sc.)

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Ed.)

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

หลักสูตร รวมค่าใช้จ่าย
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) 550,000
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Pol.Sc.) 550,000
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Ed.) 550,000
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 550,000
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอแบ่งชำระค่าใช้จ่ายได้