ปริญญาโท


ขั้นตอนการรับสมัคร

กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ==>ที่นี่
2. ยื่นเอกสารสมัครเข้าศึกษาต่อ
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)
1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ==> ที่นี่
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Pol.Sc)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

หลักสูตร

รวมค่าใช้จ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) 150,000
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Pol.Sc) 150,000
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) 168,900
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถทำเรื่องแบ่งชำระค่าใช้จ่ายได้