หลักสูตรศึกษาสตร์มหาบัณฑิต


หลักสูตร/ปริญญา

  ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) (การบริหารการศึกษา)
  ภาษาอังกฤษ : Master of Education (M.Ed.) (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

  รวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  รับทราบอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิก)
 • คณะกรรมการสำนักงานคุรุสภา
  มติรับทราบมาตรฐานผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560(คลิก)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

จุดเด่นของการจัดการเรียนการสอน

  จัดการเรียนการสอนแบบครั้งละ 1 รายวิชา (Block Course System) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ แผนการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีคณาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยวิจัยประจำหลักสูตรอย่างใกล้ชิด

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

 • ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
 • สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพ

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

  หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
  MED-101 พื้นฐานการศึกษา (คลิก)
  MED-102 หลักการ ทฤษฎี และการจัดการบริหารการศึกษา (คลิก)
  MED-103 วิทยาการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา (คลิก)
  MED-104 ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษาปฏิรูปการศึกษา (คลิก)
  MED-105 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและกฎหมายการศึกษา (คลิก)
  MED-106 การประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก)
  MED-107 การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา (คลิก)
  MED-108 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (คลิก)
  MED-109 นิทรรศการผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 1, 2 (คลิก)
  หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต (หรือตามที่หลักสูตรเปิดสอน)
  MED-219 เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหารการศึกษา (คลิก)
  MED-220 การบูรณาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย (คลิก)
  หมวดวิทยานิพนธ์
  หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ก (2)
  MED – 902 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  หมวดค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
  MED – 901 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
  ค่าลงทะเบียนเรียน ตลอดหลักสูตร 168,900 บาท โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด (คลิก)

อาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.

  ผศ.ดร.สกุลรัตน์ กมุทมาศ
  D.Ed (Doctor of Educational Administation), มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
  ดร.อำนาจ บัวศิริ
  ค.ด. (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิก)
  ผศ.ดร.สมานจิต ภิรมย์รื่น
  ค.ด. (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิก)
  รศ.ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
  Ph.D. (Education) Southern Illinois University (คลิก)
  ผศ.ดร.ภานุมาศ จินารัตน์
  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (คลิก)
  ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย
  Ph.D. (Technical Education Technology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คลิก)

แผนชำระค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)