ใบลงทะเบียน (ทุกหลักสูตร/ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 1/2564
หมายเหตุ:นักศึกษาสามารถดาวโหลดและปริ้นใบลงทะเบียนและยื่นใบลงทะเบียนตามขั้นตอนต่อไป

คณะฯ ไฟล์ดาวน์โหลด
– บริหารธุรกิจ คลิกดาวน์โหลด
– บัญชี คลิกดาวน์โหลด
– รัฐศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด
– นิติศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด
– วิทยาศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด
– ศิลปศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด
ศึกษาศาสตร์  
– คณิตศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด
– ปฐมวัย คลิกดาวน์โหลด
– พลศึกษา คลิกดาวน์โหลด
– ภาษาอังกฤษ คลิกดาวน์โหลด

 

ใบลงทะเบียนเรียน-บัณฑิตวิทยาลัย-ป.โท

เอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียนเรียน-บัณฑิตวิทยาลัย-ป.โท คลิกดาวน์โหลด

 

ใบลงทะเบียนเรียน-บัณฑิตวิทยาลัย-ป.เอก

เอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียนเรียน-บัณฑิตวิทยาลัย-ป.เอก คลิกดาวน์โหลด

บัตรลงทะเบียน ป.บัณฑฺต รุ่น 15,16

หัวเรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
บัตรลงทะเบียน ป.บัณฑฺต รุ่น 15,16 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร