TAM2021

2021-09-13T15:24:17+07:00

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ (045)283772 , 089-846-9151 หรือทางอีเมล์ [email protected] ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก 1. ใบสมัคร 2. กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ 3. รายละเอียด/รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย