เกี่ยวกับวารสาร

                   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ตามหนังสือสำคัญแสดงการเขียนแจ้งการพิมพ์ตามประกาศการพิมพ์ 2550 เลขที่สศก. ที่ 9 อบ / 07/2562 ขอยกเลิก ISSN ต้นฉบับคือ 1686-7440 (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และขอแจ้งหมายเลข ISSN ใหม่คือ 2673-0618 (ชื่อใหม่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) โดยวารสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นพิจารณาบทความตามหลักวิชาการ มีระเบียบบริหารคุณภาพวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center) โดยผ่านการขั้นตอนการพิจารณาบทความจากคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลาย ซึ่งได้การรับรองคุณภาพของวารสารจาก TCI (กลุ่มที่ 2) ตั้งแต่ปี 2563-2567 โดยมีค่า Thai Journal Impact Factors ปีตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีค่าระดับ 0.262 เพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและเรียนรู้และการเผยแพร่งานตีพิมพ์บทความด้านวิชาการในด้านการศึกษา การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เรื่องที่จะเสนอเพื่อตีพิมพ์ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรับตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความและบทวิจารณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ผ่านการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (double blinded) ผู้เขียนต้องอนุญาตให้มีการปรับปรุงความสมบูรณ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสารฯ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 (มกราคมถึงมิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมถึงธันวาคม) และหากมีฉบับเสริม(supplementary) ปีละ 1 ฉบับ ซึ่งเป็นไปตามมาตฐาน TCI

                   กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆ ในวารสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความมุ่งหวังเพื่อสร้างสังคมไปสู่ปัญญา “ ปัญญารานังระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่างๆในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น “ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

บรรณาธิการ

ทีมบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ บรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ บรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Peer Review)

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ (คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง (ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ (สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ)

รองศาสตราจารย์ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รองศาสตราจารย์ ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง (คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุสิตากร  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย จันทร์เรือง (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  โซะเฮง (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส บุญเทียรทอง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชานาญรบ (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย บุตรแก้ว (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี วีระวงศ์ (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ (คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับนานาชาติ(International Peer Review)

Professor AndrisStelbovics, Ph.D. (Curtin University)

Professor Kevin Fynn, Ph.D. (Curtin University)

Prof. Jim Mienczakowski, Ph.D. (Curtin University, Malaysia)

Prof. Jim Mienczakowski, Ph.D. (Curtin University, Malaysia)

Prof. Jim Mienczakowski, Ph.D. (Curtin University, Malaysia) Prof.BeenaGiridharan, Ph.D.(Curtin University, Malaysia)

Prof.ClemKuek, Ph.D. (Curtin University, Malaysia)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน(Peer Review) ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไชยศรีสุข (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ สุภาผล (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ (สาขาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะวืทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมานจิต ภิรมย์รื่น (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์ (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุมาศ จินารัตน์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร แสนทวีสุข (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

อาจารย์ ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุตะคาน (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

ดร.ชุภาศิริ  อภินันท์เดชา (สาขาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะวืทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล มีชัย  อักษรและออกแบบรูปเล่มจัดหน้า

ส่งบทความ

 ส่งบทความเรื่องใหม่

ดูการส่งที่รอดำเนินการ

ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์

1. จัดรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ ตามรูปแบบของวารสารฯ ฯ Download

PDF

2. สมัครสมาชิกที่ Thai Journal และส่งเอกสารบทความแนบตามระบบ Download

PDF

3. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ จัดกลุ่มในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(Download WORD  , PDF )

ขั้นตอนการการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ (Download WORD , PDF)

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ที่สำนักงานการเงินชั้น 1 ตึกอธิการ (อัตราค่าะรรมเนียมสำหรับบุคคลภายนอก 6,300 บาท หรือสำหรับบุคคลภายใน 3,300 บาท) หรือชำระค่าธรรมเนียมเข้าธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 256-3-06112-2 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: umt.2562 หรือ 084-1790016

5. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเอกสารแนบ

6. จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแบ่งกลุ่มตามความเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่านพิจารณาให้คำแนะนำ (double blinded)

7. ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้แต่ง

8. ผู้แต่งแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

9. บทความฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ตามรอบปี

การเตรียมต้นฉบับ

พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาว ขนาด เอ 4 ภาษาไทยใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ภาษาอังกฤษใช้ TH Sarabun PSK ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและอังกฤษ (2) ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ ของผู้เขียนครบทุกคน (3) สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (4) บทความวิชาการ ต้องมีบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป และรายการอ้างอิง (5) บทความวิจัย ให้ระบุบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อค้นพบประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย รายการอ้างอิง (ดูรูปแบบการเขียนบทความลงวารสารใน UMT – POLY JOURNAL ฉบับล่าสุด)

การอ้างถึงและรายการอ้างอิง

ผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องโดยใช้การอ้างถึงระบบนามปี และในรายการอ้างอิงตามกฎของ APA Style 6 edition ฉบับล่าสุด เช่น (1) วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม อ้างเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ้างถึงในเนื้อเรื่องระบุ……..(เสริม เคนโยธา, สมานจิต ภิรมย์รื่น และประวิต เอราวรรณ์, 2554, น. 20 ) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ เสริม เคนโยธา, สมานจิต ภิรมย์รื่น และประวิต เอราวรรณ์.(2554). การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์,มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.(2)บทความในวารสาร ภาษาไทยอ้างถึงในเนื้อหาระบุ……(วีระศักดิ์ จินารัตน์,2556, น.2) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2556, มกราคม – มิถุนายน). โมเดลภาวะผู้นำ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 10, 1 – 10. (3) บทความในวารสารภาษาอังกฤษ อ้างถึงในเนื้อหา ระบุ……. (Konstantinidis, 2013,p. 445) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ ……..Konstantinidis, N. (2013). Optimal committee desing and political participation. Journal of Theoretical Politics, 25(4), 443 – 466. (4) จากอินเทอร์เน็ต อ้างถึงในเนื้อหาระบุ…….(สันต์ ธรรมบำรุง, 2543) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ ……สันต์ ธรรมบำรุง. (2543, มกราคม – มิถุนายน). กลไกที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, ค้นเมื่อ (Retrieved)3 มิถุนายน 2549 จาก (from) http//arcbs.bsru.ac.th/docu_files/information1_1-3doc

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง
– ดาวน์โหลด (PDF) การเขียนอ้างอิง-APA-6-edition

– ดาวน์โหลด (WORD) การเขียนอ้างอิง-APA-6-edition

มาตรฐานทางจริยธรรมของกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

บรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความทุกบทความ อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้แต่งบทความ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อเจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของบทความไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการประเมินมี 4 แบบ คือ เห็นชอบให้ตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไข เห็นชอบให้ตีพิมพ์หากแต่ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เห็นชอบให้ตีพิมพ์ หากแต่ต้องแก้ไขและส่งกลับเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และไม่เห็นชอบให้ตีพิมพ์บทความ ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไป อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์นานาชาติ จึงได้กำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้สำหรับการดำเนินงานของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด ตามบทบาทหน้าที่ดังนี้ บรรณาธิการ หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. บรรณาธิการรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ มีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารทุกบทความ โดยพิจารณาเนื้อหาบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของวารสาร รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์

2. ดำเนินการเผยแพร่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์ ใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้เขียนในด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้เขียน

3. ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารของวารสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ

4. รับรองคุณภาพของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด

5. ให้การสนับสนุนเสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ

6. ธำรงไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ ไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงไม่ปิดกั้น หรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์

7. ปกป้องมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่นำบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง

8. เต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอด-ถอนบทความ และการขออภัย หากจำเป็น บทบาทของผู้นิพนธ์

1. ผลงานของผู้นิพนธ์ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

2. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำข้อความใด ๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทั้งต้องทำเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ

3. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในวารสารฯ

4. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยอย่างแท้จริง

5. ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง

6. ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสารก่อนการตีพิมพ์ และไม่นำผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นแล้ว

7. หากมีการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ทดลอง ผู้เขียนจะต้องแนบหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ทดลองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองตามแต่กรณี และระบุหมายเลขหรือรหัสการรับรองลงในบทความ บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน

2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ทำการประเมิน

3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของผลงานวิชาการที่รับประเมินอย่างแท้จริง

4. หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่าบทความที่รับประเมิน เป็นบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที

5. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้

6. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาข้อมูลของบทความให้เป็นความลับมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทของผู้อ่าน

1. อ่านบทความโดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้เขียนในด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้นิพนธ์

2. หากมีข้อเสนอแนะข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ สามารถเสนอแนะข้อมูลโดยผ่านกองบรรณาธิการ อ้างอิงและปรับปรุงข้อมูลจาก โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)

 ติดต่อกองบรรณาธิการ ติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ที่ E-mail: [email protected]

โทรศัพท์ 045-283770-3 หรือ 098-1138268, FB: Umtpoly Journal

ที่อยู่จัดส่ง: รศ.ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการบริหารและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

วารสาร

ลิงค์คลิกเพื่อไปหน้าวารสาร

หัวเรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
UMT POLY Jorunal ดาวน์โหลดเอกสาร