การประชุมวิชาการระดับชาติ [ออนไลน์]

เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 [ออนไลน์] (7th National Conference on Quality Management and Technology Innovation)
ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น