ภาพการบรรยายหัวข้อ ระเบียบวิธีจัยชั้นสูง (Advanced Research Methodology)

การบรรยายหัวข้อ ระเบียบวิธีจัยชั้นสูง (Advanced Research Methodology) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านงานวิจัยที่ถูกต้อง เป็นระเบียบแบบแผน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้


การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ       ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๑๑ […]


บรรยายพิเศษ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เรียนเชิญผู้ที่ร่วมสนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก ท่านจารุวัฒน์ ชิดสิน อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษคดีอาญา 11 ในหัวข้อกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 ณ ตึกจันมี ชั้น […]


แชมป์โลกเปตอง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และชมสนาม Ubon Umt Stadium

พลตรีแกเรง แชมป์โลกเปตอง และพลตรีดารา จากประเทศกัมพูชามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และชมสนาม Ubon Umt Stadium ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ ให้การต้อนรับคณะฯ เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา […]กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 […]


โครงการ U-School Mentering จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสานเทศสำหรับการเรียนการสอน โดยใช้ PLC (Professional Learning Community) “การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดโครงการ U-School Mentering จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสานเทศสำหรับการเรียนการสอน โดยใช้ PLC (Professional Learning Community) “การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน” บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  มีโรงเรียนเครือข่ายโดยมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ […]


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology)

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง(Advanced Research Methodology) กำหนดการบรรยาย : วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ : ณ […]


ประชาสัมพันธ์ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา โดยจัดตารางเรียนบรรยายแบ่งตามหลักสูตรที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ (นักศึกษาสามารถ Download ได้ตามหลักสูตร) ตารางเรียน หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ตารางเรียน […]