Loading...
Home2022-06-30T13:55:41+07:00

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

Innovative Management Creative Techology
WELCOME TO THE UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

ยินดีต้อนรับสู่ UMT มหาวิทยาลัยแห่งการจัดการและเทคโนโลยี ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอแต่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญกว่า UMT ตั้งใจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะใหม่ๆ สำหรับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทักษะที่ว่านี้คือ ทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถชี้นำตนเองได้และมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคม และเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกต่อโลก UMT ทำงานหนักมาโดยตลอดที่จะส่งเสริมให้มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะถ่ายทอดความรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และพวกเขาเหล่านี้จะต้องเป็น Coach ที่ดี และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพระดับที่พร้อมจะแข่งขันในเวทีโลก ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเรียนที่นี้ Welcome to UMT

ดร. จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี

Imagination Beyond Knowledge

เพื่อให้บรรลุตามกรอบวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยยึดหลักความต้องการของชาติและระดับภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การวางแผนและการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีระบบติดตามและการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการชั้นนำแบบมืออาชีพ ด้วยการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies) ให้มีพื้นฐานในความรู้ ทักษะต่างๆ และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubator Center) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

3. ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) อย่างเป็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) จากความรู้ที่ได้รับ เพื่อหาแนวทางพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)

4. สร้างการมีส่วนร่วมอย่างครบมิติ (Synergy) กับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) ทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม และอื่นๆ ในรูปของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU – Memorandum of Understanding)

5. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไปสู่นานาชาติ

1. เพื่อให้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะการจัดการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม ของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 16 กลยุทธ์ (Strategies) 32 มาตรการหรือแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 128 ตัวชี้วัด (KPI)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การบริหารจัดการที่ดีและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : มาตราฐานวิชาการและวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : มาตราฐานหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณค่าต่อสถาบันและต่อองค์กรทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเป็นพลเมืองดีของชาติเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์

หลักสูตร

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกคน

1706, 2022

เผยแพร่เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9

By |June 17th, 2022|0 Comments

1502, 2022

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9

By |February 15th, 2022|0 Comments

3005, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติการเข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

By |May 30th, 2021|0 Comments

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top