ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Pol.Sc.) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Ed.) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 www.umt.ac.th Tel.045-283770-2, Fax.045-283773 […]


ประชาสัมพันธ์เรื่อง การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนดังนี้ นักศึกษาสามารถ Download ใบลงทะเบียน >>คลิก<< กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนลงในใบลงทะเบียนเรียน […]


ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในโลกดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในโลกดิจิทัล กำหนดการวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องฟองจันทร์ […]


โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเชิงวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี่อีสเทิร์นได้จัดทำโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเชิงวิชาการให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ ได้นำกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการฯ กำหนดรูปแบบการพัฒนาโดยดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาระดับปริญญาเอก  จำนวน  10   คน  กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ดำเนินการ ฯ ณ […]ประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังบรรยายหัวข้อ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังบรรยายหัวข้อ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ( Qualitative Research Methodology) วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องฟองจันทร์ ชั้น 4 […]


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology)

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง(Advanced Research Methodology) กำหนดการ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ ณ ห้องฟองจันทร์ ชั้น […]ประชาสัมพันธ์โครงการการสืบค้นข้อมูลวิชาการ (Literature Review)

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมโครงการการสืบค้นข้อมูลวิชาการ (Literature Review) วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ตึกเพลสซิเดนส์ […]