📢ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

📢ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เอกสาร 54 ประกาศรายชื่อปบัณฑิตรุ่นที่ 15 (ใหม่) https://drive.google.com/file/d/1NUcRYvh5K5w5vVOnRAUxjk_UgR0jDXJ4/view?usp=sharing


ขออนุมัติขยายการเปิดภาคเรียน

📌 ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จะได้ดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการเปิดเรียน 1 / 2563 เดิมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 และเปิดการเรียนระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน […]


แนวปฏิบัติการเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  (เวลา 09.00-12.00 น) การเตรียมการก่อนวันสอบ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่นั่งสอบที่ทางมหาวิทยาลัยฯออกให้ 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯทุกช่องทาง 2.ตรวจสอบ/สอบถาม ใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่ประจำตัวสอบ  […]


[ล่าสุด30/05/2020]ประกาศกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ตามเอกสารที่แนบไว้

ประกาศกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ตามเอกสารที่แนบไว้ ลิงก์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1_1gHGQHPFV_bo1bjwjFaqNTAGYgnajlQ/view?fbclid=IwAR1Vxsc5iJwpdIs903uPzIdyKaEhd0gTwS6iTo52kaqs4GdzoIx5R7aiQOwประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ

ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 1. ยื่นแบบคำร้อง บว01  ภายในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 ตึกเพลสซิเดนส์ 2. กำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับ […]Porceeding Full Paper การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (5th National Conference on Quality Management and Technology Innovation) Download Proceeding Front page […]


TAM 2020 Key note speaker โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

Download เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Key note speaker โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ Download เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Key note speaker โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ (PDF)