ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ

(Academic Development and Service Center; ADS)
20 มี.ค. 67
จำนวนการเข้าชม 328 ครั้ง
18 มี.ค. 67
จำนวนการเข้าชม 21 ครั้ง
29 ม.ค. 66
จำนวนการเข้าชม 317 ครั้ง
1 ก.พ. 66

เกี่ยวกับเรา (About Us)

ปรัชญา (Philosophy)

“พัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม นำการบริการสู่สังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของทุกองค์กรเพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิชาการ รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสู่ทุกองค์กรภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม

สร้างความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนางานวิชาการ

จัดกิจกรรม งาน และโครงการต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพขององค์กรที่เข้าร่วม

ขยายผลการดำเนินงาน และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพขององค์กร

เจตน์จำนงค์ (Willing)

“ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิชาการด้วย การบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยเจตน์จำนงค์ที่แน่วแน่ต่อการร่วมพัฒนาทุกวิชาชีพเพื่อสร้างความสำเร็จและให้บริการที่เป็นเลิศแก่สังคม”

แผนยุทธศาสตร์ (Strategies Plan)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริการที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมาตรฐานและรายได้ให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์กร


บุคลากร (Personnel)

1 ที่ปรึกษา ได้แก่

1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ

1.2 ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี

1.3 อาจารย์เพ็ญประภา นรเนตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2 ผู้บริหารและบุคลากร ได้แก่

2.1 อาจารย์กฤศ อิทธิภัทรไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ

- ปริญญาโท : การศึกษาปฐมวัย (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- Certificate of Participation : Participated in the in-service training for teachers (Helsinki Normal Lyceum, University Teacher Training School, University of Helsinki, Finland)

- Certificate of Attendance : Development in STEM Education : Research informing teaching and learning in STEM Subjects (Science Education Centre, Faculty of Education, University of Cambridge, UK

2.2 อาจารย์ศราวุฒิ สอกิจสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ

- ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์การกีฬา (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- FA Thailand Introductory Course 2018

- Certificate Internship at Honam university south Korea (Football Science)

- AFC ‘C Coaching Certificate 2020

- Plan Practice performance วางแผน ปฏิบัติ สู่การพัฒนาสมรรถนะ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล

2.3 อาจารย์เสาวลักษณ์ กองสิน กรรมการ

- ปริญญาโท : บริหารการศึกษา (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยราชธานี

- ปริญญาตรี : ภาษาไทย (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2.4 อาจารย์วีรชาติ ศรีสันติแสง กรรมการ

- ปริญญาตรี : สุขศึกษาและพลศึกษา (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.5 อาจารย์ศุภชัย ผ่องราศี เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.6 นายเปรมศักดิ์ สาริโย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

2.7 นายฤทธิพร ทาระศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

2.8 อาจารย์นฤพร โวหาร เลขานุการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ

- ปริญญาตรี : สถิติ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 คณะกรรมการอำนวยการจากองค์กรเครือข่ายร่วมดำเนินงาน ได้แก่

3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธัญญา ฐิโตปการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.5 อาจารย์ปรมาภรณ์ ทองสุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.6 อาจารย์ณรัช เจริญศิลป์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.7 อาจารย์สุชาติ วุฒิมานพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด จังหวัดพัทลุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.8 อาจารย์ ดร.สุรวุธ ชยานันท์โชตินันท์ ตำแหน่งครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.9 อาจารย์ ดร.จัตุพร แปวไธสง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.บุรีรัมย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

โครงการความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านการเสนอ โครงการย่อยตามปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือกับกองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โครงการพัฒนาเครือข่ายครู พ่อแม่ และการจัดสวัสดิการด้านการศึกษา โดยความร่วมมือ กับกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเยาวชนให้มีทักษะการเป็น ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างระบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่ชายขอบของจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ โดยความร่วมมือกับกองทุนกลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียด

กรอกข้อมูลใบสมัคร

ชำระค่าสมัครเรียน และตรวจสอบสถานะการสมัคร

พิมพ์ใบสมัคร


สมัครอบรมออนไลน์ | Register for online training

ภาพผลงานจากการทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

{{ tag }}

บุคลากรประจำศูนย์


1.อาจารย์กฤศ อิทธิภัทรไพศาล
2.อาจารย์เสาวลักษณ์ กองสิน