หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Management)

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ กระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์ขององค์กรและทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพ การเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้

1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ กระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ และมีทักษะทางวิชาชีพเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่และเป็นผู้ประกอบการได้

2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ ทักษะการบริหารจัดการ การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหาและตัดสินใจ การปรับตัว การร่วมมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จทั้งในงานปัจจุบันและรวมถึงงานอื่นๆในอนาคตได้อีกด้วย

3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต มีภาวะผู้นำ แคล่วคล่อง ว่องไว ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ฐานชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

PLO1
อภิปรายแนวคิดและทฤษฎีด้านวิชาชีพและด้านการจัดการได้
PLO2
อภิปรายหลักธรรมมาภิบาลทางธุรกิจของผู้ประกอบการได้
PLO3
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาชีพและด้านการจัดการในการปฏิบัติงานได้
PLO4

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจยุคดิจิทัลได้

PLO5
ประยุกต์ใช้หลักธรรมมาภิบาลทางธุรกิจในปฏิบัติงานได้
PLO6
มีภาวะผู้นำทางธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพตนและวิชาชีพอื่นได้

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต

วิชาทฤษฎี 21 หน่วยกิต

วิชาปฏิบัติ 6 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต

วิชาทฤษฎี 12 หน่วยกิต

วิชาปฏิบัติ 45 หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาเพื่อการสื่อสาร

หน่วยกิต

GEN-101 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication

2(1-2-3)

GEN-102 

ภาษาไทยกับการรู้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์ Thai language and Creative literacy

2(1-2-3)

GEN-103 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication

2(1-2-3)

GEN-104 

ภาษาอังกฤษกับเพื่อนวัตกรรมสังคม English For Social Innovation

2(1-2-3)

 

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาส่งเสริมทักษะชีวิต

8 หน่วยกิต

GEN-201

คุณค่าของความสุข Values of Happiness

2(1-2-3)

GEN-202

มนุษย์กับศาสตร์การใช้ชีวิต Human and science living

2(1-2-3)

GEN-203

ความรู้การเงินส่วนบุคคลยุคดิจิทัล Personal Finance Literacy in Digital Age

2(1-2-3)

GEN-204

การคิดเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Critical Thinking for Business Development

2(1-2-3)

 

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

5 หน่วยกิต

GEN-301

การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Living in the Digital Age

2(1-2-3)

GEN-302

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน Technology and Innovation for Community

3(2-4-3)

 

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3 หน่วยกิต

GEN-401

UMT เพื่อชุมชน The Eastern University of Management

and Technology for Community

3(0-6-3)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จำนวน 90 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาแกน                                                             จำนวน 27 หน่วยกิต

2.1.1

กลุ่มวิชาทฤษฎี

21 หน่วยกิต

BBA-101

การบัญชีในงานธุรกิจ Accounting in Business

3(2-2-5)

BBA-102

หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล Principles of Marketing and Digital Marketing

3(2-2-5)

BBA-104

สถิติธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ Business Statistics for Decision

3(2-2-5)

BBA-105

หลักเศรษฐศาสตร์ Business Statistics for Decision

3(2-2-5)

BBA-106

หลักการจัดการ Principles of Management

3(2-2-5)

BBA-107

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ Information Technology for Business

3(2-2-5)

BBA-109

กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร Business Law and Taxation

3(2-2-5)

 

2.1.2

กลุ่มวิชาปฏิบัติ

6 หน่วยกิต

BBA-103

การเงินธุรกิจสมัยใหม่ Modern Business Finance

3(2-2-5)

BBA-108

การจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ Modern management and Entrepreneurship

3(2-2-5)

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                          จำนวน   57 หน่วยกิต

2.2.1

กลุ่มวิชาทฤษฎี

12 หน่วยกิต

BBA-201

พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior

3(2-2-5)

BBA-208

การจัดการการดำเนินงาน Operations Management

3(2-2-5)

BBA-210

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic Human Resource Management

3(2-2-5)

BBA-212

ภาวะผู้นำในองค์การ Leadership in Organizations

3(2-2-5)

 

                                               

2.2.2

กลุ่มวิชาปฏิบัติ

45 หน่วยกิต

BBA-202

กระบวนการคิดเชิงออกแบบทางธุรกิจ Design Thinking in Business

3(2-2-5)

BBA-203

การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship and New Venture Creation

3(2-2-5)

BBA-204

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

3(2-2-5)

BBA-205

การวิเคราะหและการวางแผนธุรกิจ Business Analysis and Planning

3(2-2-5)

BBA-206

ประกอบการธุรกิจดิจิทัล Digital Business Enterprise

3(2-2-5)

BBA-207

การจัดการปัญญาประดิษฐ์ Intelligence Management

3(2-2-5)

BBA-209

การจัดการความเสี่ยงขององค์กร Enterprise Risk Management

3(2-2-5)

BBA-211

การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ Quality Management and Productivity Improvement

3(2-2-5)

BBA-213

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง Innovation and Change Management

3(2-2-5)

BBA-214

การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ Project Feasibility Study and Evaluation

3(2-2-5)

BBA-215

สัมมนาการจัดการ Seminar in Management

3(2-2-5)

BBA-216

การวิจัยทางการจัดการธุรกิจ Business Management Research

3(2-2-5)

BBA-217

การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา Preparation for Experiential and Cooperative Education

1(0-120-0)

BBA-218

ประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ Professional Experience in Management

2(0-240-0)

BBA-219

โครงงานทางการจัดการ Management Project

6(0-560-0)

BBA-220

สหกิจศึกษา  CO-operative Education  

6(0-560-0)

 

2.3. กลุ่มวิชาเลือก                                                            จำนวน 6 หน่วยกิต

BBA-301

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Organization Behavior and Human Resource

3(2-2-5)

BBA-302

การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน Wage and Salary Administration

3(2-2-5)

BBA-303

การจัดการดิจิทัลคอนเทนต์และการสื่อสารดิจิทัล Digital Content Management and Digital Communication

3(2-2-5)

BBA-304

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior Analysis

3(2-2-5)

BBA-305

โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ Business Software

3(2-2-5)

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6  หน่วยกิต        

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

1 เจ้าของธุรกิจ

2 ผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่ง

3 นักบริหารงานทั่วไป

4 ผู้บริหารโครงการ

5 นักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ

6 นักธุรกิจ

7 พนักงานธนาคาร

8 ข้าราชการ พนักงานบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772