ศึกษาศาตรดุษฏีบัณฑิต (D.Ed.)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ : Ed.D. (Educational Administration)

การพัฒนาการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศและสังคมโลก โดยมุ่งพัฒนา

นักบริหารการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา มีความสามารถในการบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัตินำทฤษฎีและหลักการเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารจัดการการศึกษา มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ทันสมัยและมีความเป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการการศึกษาทุกด้านเพื่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของโลก


2) มีภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การการศึกษา


3) เป็นผู้บริหารจัดการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสูงในการบริหารจัดการการศึกษาในระดับต่าง ๆ


4) สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารการศึกษากับศาสตร์อื่นได้อย่างเหมาะสม


5) เป็นนักวิจัยเพื่อบุกเบิกและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต

แบบ 2.1

หมวดวิชาพื้นฐาน

6

หมวดวิชาบังคับ

21

หมวดวิชาเลือก

3

ดุษฎีนิพนธ์

36

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร

66

หมวดวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

DED-001

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา

(Quantitative and Qualitative Researches in Educational Administration)

3 (30–6)

DED-002

การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา

(Advanced Statistical Usages in Education Research)

3 (30–6)

หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

DED-101

ทฤษฎีการศึกษาและการพัฒนา : บริบทโลกเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

(Education and Development Theory: Global Contexts and International Comparative Studies)

3 (30–6)

DED-102

การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาในโลกของการเปลี่ยนแปลง

(Educational Leadership Development in the Changing World)

3 (30–6)

DED-103

การบริหารกิจการนักเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา

(Student Affairs Administration in the Educational Reform Era)

3 (30–6)

DED-104

การวิเคราะห์และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการการเงินทางการศึกษา

(Analysis and Comparative Studies in Managing Financial Resource in Education)

3 (30–6)

DED-105

คุณธรรม กฎหมาย และวิชาชีพภาวะผู้นำทางการศึกษา

(Ethics Law and Professional Leadership in Education)

3 (30–6)

DED-106

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

(Educational Administration Practicum)

3 (30–6)

DED-107

ระบบการจัดการทางการศึกษา (Educational Management System)

3 (30–6)

หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

เลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

DED-201

หลักพื้นฐานการศึกษา: มุมมองในระดับนานาชาติ

(Foundations of Education: Perspectives on International Issues)

3 (30–6)

DED-202

การพัฒนาและการจัดการประชาชนด้านการศึกษา

(Development and Managing People in Education)

3 (30–6)

DED-203

แนวทางการแก้ไขวิกฤติการณ์ทางการศึกษา

(Approaches to Crisis’s in Education Contexts)

3 (30–6)

DED-204

การประเมินสมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการศึกษา

(Competency and Performance Appraisal in Education)

3 (30–6)

DED-205

การจัดการการตลาดด้านการศึกษา

(Marketing Management in Education)

3 (30–6)

DED-206

การสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการ

(Seminar in Academic Innovation Development)

3 (30–6)

DED-207

การวางแผนกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารการศึกษาของไทย

(Manpower Planning and Human Resource Development in Thai Educational Administration)

3 (30–6)

DED-208

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการการศึกษา

(Information and Communication Technology for Educational Management)

3 (30–6)

DED-209

ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการการศึกษาในยุคปัจจุบัน

(Administration and Management Strategies in Educational Present Era)

3 (30–6)

DED-210

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการศึกษา

(Selected Topics in Education)

3 (30–6)

ดุษฎีนิพนธ์

แบบ 2.1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

DED-901

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation )

36 หน่วยกิต

1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

2) อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

3) รับราชการในหน่วยงานราชการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

4) ทำงานในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัยเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772