วิชากัญชาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

          หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น กัญชาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาพืชกัญชาทั้งจากเอกสารจากต่างประเทศและในประเทศ คัดเลือกสายพันธุ์ ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ ฯลฯ งานวิจัยทางคลินิก พบว่า กัญชาสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้จริง ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงชูจุดแข็ง โดยการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรระยะสั้น  สาขากัญชาศาสตร์  ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูก ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นการนำความรู้ไปผลิตกัญชาที่มีสารออกฤทธิ์ตามความต้องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์   การเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับด้านธุรกิจกัญชา   ซึ่งในปัจจุบันนี้กัญชาถูกนำมาใช้ในสาย HealthTech, MedTech, Food และCommunity/ Lifestyle   อย่างมาก  ซึ่งสะท้อนถึงทิศทางการเติบโตของภาคธุรกิจดังกล่าวทั่วโลก และถ้าเราไปดูงานที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรปหลายแห่ง เราจะเห็นผู้ประกอบการรายใหม่นำกัญชามาช่วยด้านการแพทย์หลายบริษัท    ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้  ความเข้าใจ ด้านกัญชาศาสตร์    จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง   

          1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางการแพทย์และการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

          2) นักศึกษาสามารถดูแลรักษาต้นกัญชา  มีทักษะในการสกัด  การควบคุมคุณภาพ  การใช้ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ ได้

          3) นักศึกษาสามารถพัฒนาแนวคิดการทำผลิตภัณฑ์จากกัญชา   และมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

          1) นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา  การปลูกกัญชา  กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ได้

          2) นักศึกษาสามารถดูแลรักษาต้นกัญชา  การสกัด  การควบคุมคุณภาพ  ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ ได้

          3) นักศึกษาสามารถพัฒนาแนวคิดการทำผลิตภัณฑ์จากกัญชา และการเป็นผู้ประกอบได้

โครงสร้างหลักสูตร 

 

รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก (2)

แผน ข

    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

N/C

N/C

    หมวดวิชาบังคับ

24

24

    หมวดวิชาเลือก

6

12

    การค้นคว้าอิสระ

-

6

    วิทยานิพนธ์

12

-

    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

42

42

1.หมวดวิชาเฉพาะ เรียน 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

CBS-101

ประวัติและกฎหมายกัญชาและกัญชง

History and Laws of Cannabis and Hemp

3(3-0-6)

CBS-102

วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับกัญชาศาสตร์

Basic Science for Cannabis

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาบังคับ เรียน 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

CBS-201

กัญชาทางการแพทย์

Cannabis for Medicine

3(3-0-6)

CBS-202

การเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน

Organic and Integrated Farming

3(3-0-6)

CBS-203

เทคโนโลยีการเกษตรกัญชา

Cannabis Agricultural Technology

3(3-0-6)

CBS-204

การผลิตกัญชาและโรคพืชในกัญชา

Cannabis Production and Plant Diseases in Cannabis

3(2-2-5)

CBS-205

เทคโนโลยีการสกัดกัญชา

Cannabis Extraction Technology

3(2-2-5)

CBS-206

การควบคุมคุณภาพของกัญชาและสารสกัดกัญชา

Quality Control of Cannabis and Cannabis Extracts

3(3-0-6)

CBS-207

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง

Development of Cannabis and Hemp Products

3(3-0-6)

CBS-208

การจัดการธุรกิจกัญชา

Cannabis Business Management

3(3-0-6)

CBS-209

การพัฒนาแผนธุรกิจ

Business Plan Development

3(3-0-6)

CBS-210

ฝึกประสบการณ์ด้านกัญชา

Field Experience for Cannabis

3(135)

          1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

          2)  อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

          3)  รับราชการในหน่วยงานราชการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

          4)  ทำงานในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย

 เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772