หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( 4 ปี)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching English Language

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Teaching English Language)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Teaching English Language)

มุ่งสร้างครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีทักษะการจัดการเรียนการสอน เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดี รวมทั้งสามารถแปลภาษาอังกฤษได้

2. ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนแบบต่างๆที่เน้นทักษะสัมพันธ์ได้

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาการรู้หนังสือและมีจิตวิญญาณในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับนักเรียนได้

4. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ

5. ผลิตบัณฑิตให้สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษรวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 36 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต) 22 หน่วยกิต

2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต) 14 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 60 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 10 หน่วยกิต

2.2.3 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

3.1 รายวิชา

(1) ความหมายของอักษรย่อรหัสวิชา

GEN หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวเลขมีความหมายดังนี้

เลขหลักร้อย คือ กลุ่มวิชา

เลขหลักสิบและหลักหน่วย คือ ลำดับวิชา

(2) ความหมายของอักษรย่อรหัสวิชา

BED หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู

ตัวเลขมีความหมายดังนี้

เลขหลักร้อย คือ กลุ่มวิชา

เลขหลักสิบและหลักหน่วย คือ ลำดับวิชา

(3) ความหมายของตัวเลขหน่วยกิต

ตัวเลขหน้าวงเล็บ หมายถึงจำนวนหน่วยกิต

ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงบรรยาย

ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงปฏิบัติ

ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง

(4) เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรเฉพาะด้าน (วิชาเอก) ประกอบด้วยเลข 5 หลัก มีความหมาย ดังนี้

ตัวอักษร 3 ตัวแรก (ENG) หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

เลขรหัสตัวที่ 1 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา คือ

2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก

4 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ

5 หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-101

การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต

Life Skills Development

3(2-2-5)

GEN-102

ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม

History, Philosophy and Society

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-201

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

Modern Civic Responsibilities

3(2-2-5)

GEN-202

โลกและอาเซียน

ASEAN and the World

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร

9 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-301

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3(2-2-5)

GEN-302

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Foundation English

3(2-2-5)

GEN-303

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ

English for Communication in the Work place

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

9 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-401

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

Mathematics and Statistics in Daily Life

3(2-2-5)

GEN-402

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

Science for Quality of Life

3(2-2-5)

GEN-403

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Technology management and innovation

3(2-2-5)

2.หมวดวิชาเฉพาะ

96 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

36 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

22 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-101

ความเป็นครู

Teaching Profession

3(2-2-5)

BED-102

จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for teachers

3(2-2-5)

BED-103

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Curriculum development and learning management

3(2-2-5)

BED-104

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

Innovation and information technology for teachers

3(2-2-5)

BED-105

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

Learning Outcomes Measurement and Evaluation

3(3-0-6)

BED-106

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Development

3(2-2-5)

BED-107

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

Language for Communication for Teachers

3(2-2-5)

BED-108

การประกันคุณภาพการศึกษา

Educational Quality Assurance

2(1-2-3)

2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

14 หน่วยกิต/ชั่วโมงปฏิบัติ

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-109

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

Professional Practicum I

1(0-2-2)

BED-110

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

Professional Practicum II

1(0-2-2)

BED-111

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

Teaching Internship I

6(0-18-9)

BED-112

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

Teaching Internship II

6(0-18-9)

2.2 กลุ่มวิชาเอก

60 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

40 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

ENG-201

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Introduction to English Linguistics

2(1-2-3)

ENG-202

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1

Listening and Speaking English I

2(1-2-3)

ENG-203

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1

English Grammar I

2(1-2-3)

ENG-204

การอ่านภาษาอังกฤษ 1

Reading English I

2(1-2-3)

ENG-205

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

English Phonetics

2(1-2-3)

ENG-206

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2

Listening and Speaking English II

2(1-2-3)

ENG-207

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2

English Grammar II

2(1-2-3)

ENG-208

การอ่านภาษาอังกฤษ 2

Reading English II

2(1-2-3)

ENG-209

การเขียนภาษาอังกฤษ 1

Writing English I

2(1-2-3)

ENG-210

ปริทัศน์วรรณกรรมภาษาอังกฤษ

Introduction to English Literature

2(1-2-3)

ENG-211

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย

English for Communicating Thai Culture

2(1-2-3)

ENG-212

วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ

English Teaching Methodology

2(1-2-3)

ENG-213

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

English for Intercultural Communication

2(1-2-3)

ENG-214

การเขียนภาษาอังกฤษ 2

Writing English II

2(1-2-3)

ENG-215

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Thai to English Translation

2(1-2-3)

ENG-216

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Designing of English Leaning Units

2(1-2-3)

ENG-217

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัล

English Teaching through Digital Media

2(1-2-3)

ENG-218

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ

Assessment and Evaluation for English Teachers

2(1-2-3)

ENG-219

อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

English Semantics and Syntax

2(1-2-3)

ENG-220

การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

Seminar in English Teaching

2(1-2-3)

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

10 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

ENG-301

การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

English Teaching for Children with Special Needs

2(1-2-3)

ENG-302

วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

English Literature for Children

2(1-2-3)

ENG-303

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

English Learning Management for Elementary Education

3(2-2-5)

ENG-304

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

English Learning Management for Secondary Education

3(2-2-5)

2.2.3 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง

10 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

ENG-401

การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

English to Thai Translation

2(1-2-3)

ENG-402

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

Creative English Writing

2(1-2-3)

ENG-403

การสอนทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

Integrated-Skills English Teaching

3(2-2-5)

ENG-404

นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

Innovation and Materials for English Teaching

3(2-2-5)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กำหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบัน ในอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด

ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

1. ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ

3. นักธุรกิจทางด้านการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ หรือเกี่ยวข้อง

4. ผู้จัดหลักสูตรหรือผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772