ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ci)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction Innovations

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.. (หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education Curriculum and Instruction Innovations

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction Innovations)

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทุกระดับอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1 มีความสามารถวิจัยด้านหลักสูตรและความสามารถด้านการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้และลักษณะผู้เรียนโดยประยุกต์หลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

2 มีความสามารถในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการและพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

3 มีความสามารถ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใช้กระบวนการ นวัตกรรมในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนหรืองานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

4 มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 39 หน่วยกิตเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์โดยมีจำนวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 2 (หน่วยกิต)

1 .หมวดวิชาพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาสัมพันธ์

6

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 2 (หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

21

3.1 วิชาบังคับ

(15)

3.2 วิชาเลือก

(6)

4. วิทยานิพนธ์

12

รวมหน่วยกิต

39

1.หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

กรณีนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตาม เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MCI-001

ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา

Theoretical Foundations of Education

N/C(2-2-5)

MCI-002

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต

English for Graduate Students

N/C(2-2-5)

MCI-003

หลักการศึกษาและการเรียนรู้

Principles of Education and learning

N/C(2-2-5)

2.หมวดวิชาสัมพันธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MCI-011

ปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Educational Philosophy for Instruction Development

3(2-2-5)

MCI-012

สถิติและการวิจัย

Research and Statistic

3(2-2-5)

3.หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3.1 กลุ่มวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MCI-101

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

Curriculum and Instructional Development

3(2-2-5)

MCI-102

สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น

Seminar in Research for Local Curriculum and Instructional Development

3(2-2-5)

MCI-103

นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน

Innovation of Curriculum and Information Management

3(2-2-5)

MCI-104

การเรียนการสอนเพื่อกระบวนการคิด

Instructions for Thinking Process Development

3(2-2-5)

MCI-105

การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

Curriculum and Instructional Evaluation

3(2-2-5)

3.2 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MCI-201

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

Ethics and Morals Development

3(2-2-5)

MCI-202

การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ

Promotion of Teacher Competencies

3(2-2-5)

MCI-203

การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม

Curriculum Development and Training Techniques

3(2-2-5)

MCI-204

วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

Action Research for School Based Curriculum Development

3(2-2-5)

MCI-205

การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน

Development of Learning Societies to ASEAN

3(2-2-5)

MCI-206

การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน

Individual Study in Curriculum and Instruction

3(2-2-5)

MCI-207

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

Information Technology for Instruction

3(2-2-5)

4.วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MCI-901

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

12

1 ข้าราชการในหน่วยงานราชการต่าง ๆ

2 ผู้บริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

3 ครู อาจารย์ผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4 ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการศึกษาด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

5 นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ

6 ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

7 บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772