บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพ การเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ หลักการแนวคิดการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้การจัดการสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรบบดิจิทัล ในการสื่อสาร จัดเก็บข้อมูล และบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ใหม่

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและการตระหนักต่อผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการจัดการธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวได้ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถออกแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อน

PLO1
อธิบายหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้
PLO2
วิเคราะห์ และประยุกต์ความเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักต่อผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
PLO3
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดแนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
PLO4
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้การทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือ และมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO5
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลในการสื่อสาร จัดการข้อมูล และบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ได้
PLO6

วางแผนการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้สมัยใหม่ทางด้านการจัดการ และนำไปวางแผนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C

2) หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ผู้ที่จบไม่ตรงตามสาขาวิชาทางการบริหารธุรกิจ หรือผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางการบริหารธุรกิจแต่สอบไม่ผ่านความรู้ความสามารถพื้นฐานในด้านภาษาอังกฤษ การบัญชี หรือวิชาอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะกำหนด จะต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MBA-001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและการบัญชี(Fundamental Business Management and Accounting)

(N/C)

MBA-002 

ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหาร (English for the Executives)

(N/C)

MBA-003 

องค์ความรู้การจัดการสำหรับนักบริหาร (Knowledge Management for the Executives)

(N/C)

 

2.หมวดวิชาบังคับ  จำนวน  21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MBA-101

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Managing Technology and Innovation)

3(3–0-6)

MBA-102

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และความคิดสร้างสรรค์ (Human Resources Management and Creative thinking)

3(3–0-6)

MBA-104

กลยุทธ์และการจัดการตลาด (Strategy and Marketing Management)

3(3–0-6)

MBA-106

ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

3(3–0-6)

MBA-107

เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics)

3(3–0-6)

MBA-108

การบัญชีบริหาร (Accounting Management)

3(3–0-6)

MBA-109

การจัดการการเงิน (Finance Management)

3(3–0-6)

 

3.หมวดวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกศึกษาได้จากวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MBA-201

ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างความได้เปรียบของการแข่งขัน (Issue of Politics Economics and Societal Trends for Competitiveness)

3(3-0-6)

MBA-206

ระบบการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (Establishing Moral and Ethical Systems for Organization)

3(3-0-6)

MBA-207

ทักษะผู้นำในยุคดิจิทัล (Leadership Skills in Digital Age) 

3(3-0-6)

MBA-212

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

3(3-0-6)

 

4.การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MBA-901

การค้นคว้าอิสระ(Independent  Study)

6(0-18-0)

1 ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2 นักลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

3 นักวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

4 ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารและจัดการธุรกิจ

5 นักวิเคราะห์ด้านบริหารและการจัดการธุรกิจ

6 นักวิจัยด้านธุรกิจ


เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772