หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ชื่อหลักสูตร


ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Early Childhood Education)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Early Childhood Education)

ผลิตครูปฐมวัยให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นหลักสูตรบูรณาการ เน้นการนำความรู้และประสบการณ์มาหลอมรวมเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรแบบบุณาการ และเน้นการนำความรู้และประสบการณ์มาหลอมรวมเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความเข้าใจอันท่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

4. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านโภชนาการและการจัดโภชนาการสำหรับเด็ก ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 36 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต) 22 หน่วยกิต

2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต) 14 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 60 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 10 หน่วยกิต

2.2.3 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

3.1 รายวิชา

(1) ความหมายของอักษรย่อรหัสวิชา

GEN หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวเลขมีความหมายดังนี้

เลขหลักร้อย คือ กลุ่มวิชา

เลขหลักสิบและหลักหน่วย คือ ลำดับวิชา

(2) ความหมายของอักษรย่อรหัสวิชา

BED หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู

ตัวเลขมีความหมายดังนี้

เลขหลักร้อย คือ กลุ่มวิชา

เลขหลักสิบและหลักหน่วย คือ ลำดับวิชา

(3) ความหมายของตัวเลขหน่วยกิต

ตัวเลขหน้าวงเล็บ หมายถึงจำนวนหน่วยกิต

ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงบรรยาย

ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงปฏิบัติ

ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง

(4) เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรเฉพาะด้าน (วิชาเอก) ประกอบด้วยเลข 5 หลัก มีความหมาย ดังนี้

ตัวอักษร 3 ตัวแรก (BED) หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เลขรหัสตัวที่ 1 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา คือ

2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก

4 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ

5 หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-101

การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต

Life Skills Development

3(2-2-5)

GEN-102

ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม

History, Philosophy and Society

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-201

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

Modern Civic Responsibilities

3(2-2-5)

GEN-202

โลกและอาเซียน

ASEAN and the World

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร

9 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-301

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3(2-2-5)

GEN-302

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Foundation English

3(2-2-5)

GEN-303

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ

English for Communication in the Work place

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

9 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-401

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

Mathematics and Statistics in Daily Life

3(2-2-5)

GEN-402

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

Science for Quality of Life

3(2-2-5)

GEN-403

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Technology management and innovation

3(2-2-5)

2.หมวดวิชาเฉพาะ

96 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

36 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

22 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-101

ความเป็นครู

Teaching Profession

3(2-2-5)

BED-102

จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for teachers

3(2-2-5)

BED-103

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Curriculum development and learning management

3(2-2-5)

BED-104

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

Innovation and information technology for teachers

3(2-2-5)

BED-105

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

Learning Outcomes Measurement and Evaluation

3(3-0-6)

BED-106

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Development

3(2-2-5)

BED-107

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

Language for Communication for Teachers

3(2-2-5)

BED-108

การประกันคุณภาพการศึกษา

Educational Quality Assurance

2(1-2-3)

2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

14 หน่วยกิต/ชั่วโมงปฏิบัติ

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-109

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

Professional Practicum I

1(0-2-2)

BED-110

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

Professional Practicum II

1(0-2-2)

BED-111

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

Teaching Internship I

6(0-18-9)

BED-112

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

Teaching Internship II

6(0-18-9)

2.2 กลุ่มวิชาเอก

60 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

40 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-201

จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Developmental Psychology and Learning of Early Childhood

3(2-2-5)

BED-202

พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย

Fundamental of Early Childhood Education

3(2-2-5)

BED-203

การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

Thinking Development for Early Childhood

3(2-2-5)

BED-204

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Mathematics for Early Childhood Science

3(2-2-5)

BED-205

ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย

Music and Performing Arts for Early Childhood Teachers

2(1-2-3)

BED-206

ศิลปะสร้างสรรค์ทางการศึกษาปฐมวัย

Creative Arts in Early Childhood Education

3(2-2-5)

BED-207

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Developmental Assessment of Early Childhood

3(2-2-5)

BED-208

การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

Early Childhood Education Administrative Management

3(2-2-5)

BED-209

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

Innovation in Early Childhood Education

3(2-2-5)

BED-210

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

Education Research for Early Childhood

3(2-2-5)

BED-211

สื่อ ของเล่น และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย

Materials, Toys and Technology for Early Childhood

3(2-2-5)

BED-212

หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

Curriculum and Experiences Organization for Early Childhood

3(2-2-5)

BED-213

สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Health and Physical Education for Early Childhood

3(2-2-5)

BED-214

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

Organizing Activities to Promote Social Readiness for Early Childhood

3(2-2-5)20

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

10 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-301

การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป

Instruction Learning Activities based on High Scope

3(2-2-5)

BED-302

การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ระดับการศึกษาปฐมวัย

STEM learning management in early childhood education

3(2-2-5)

BED-303

การจัดกิจกรรมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

Language for Early Childhood

2(1-2-3)

BED-304

การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

Organizing Learning Activities for Early Childhood

2(1-2-3)

2.2.3 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง

10 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-401

โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

Nutrition for Early Childhood

2(1-2-3)

BED-402

การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

Educational for Early Childhood Parents

2(1-2-3)

BED-403

สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

Seminar in Early Childhood

2(1-2-3)

BED-404

การจัดสารนิทัศน์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

The Preparation of Learning for Early Childhood

2(1-2-3)

BED-405

การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

Helping Early Childhood with Special needs

2(1-2-3)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กำหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบัน ในอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด

ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เช่น รับราชการครู ครูผู้ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูโรงเรียนเอกชน ประกอบการธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย


เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772