บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิจ (D.B.A.)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อย่อ : บธ.ด.

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Business Administration

ชื่อย่อ : D.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่ห้อมล้อมธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจให้มีความสามารถในการประยุกต์ วิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจ

 จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร 

รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ 2.1

    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

-

-

    หมวดวิชาพื้นฐาน

-

-

    หมวดวิชาบังคับ

-

9

    หมวดวิชาเลือก

-

3

    ดุษฎีนิพนธ์

48

36

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

48

48

หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง

DBA-101

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการประยุกต์ทางธุรกิจ

(Quantitative and Qualitative Methodology for Applied Business Research)

3 (30–6)

DBA-102

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและความเป็นสากล

(International Business and Internationalization)

3 (30–6)

DBA-103

กลยุทธ์ทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

(Business Strategy and Innovation for Competitive Advantage)

3 (30–6)

DBA-104

การจัดการทางการเงินและการตลาด

(Financial Management and Marketing)

3 (30–6)

หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

DBA-105

การวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเวทีโลก

(The Role and Influence Analysis of the US in World Politics)

3 (30–6)

DBA-106

การวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของจีนที่มีต่อเวทีโลก

(The Role and Influence Analysis of the People’s Republic of China

in World Politics)

3 (30–6)

DBA-107

การเมืองยุโรปเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

(A Comparative Study of European Politics)

3 (30–6)

DBA-108

การเมืองในทวีปเอเซียเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ (A Comparative Study of Asian Politics)

3 (30–6)

ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

DBA-901

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation )

48 หน่วยกิต

DBA-902

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

36 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์การที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ขายต่อ หรือให้บริการต่าง ๆ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772