หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย                  : เทคโนโลยีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย         : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อภาษาไทย          : ทล.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Technology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      : B.Tech.

                 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นศาสตร์แห่งการก้าวทันเทคโนโลยี และรู้ทันโลกสมัยใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร พร้อมนองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

                หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพ การเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้

             1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารเทศ สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยี อธิบายหลักการทางกฎหมาย เลือกสรรใช้งาน และใช้เหตุผลตัดสินคุณค่าสารสนเทศจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามหลักจริยธรรม

            2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล  ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดแนวทางแก้ไขได้ เพื่อนำไป ออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้

            3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และคุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ฐานชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

PLO1

อธิบายทฤษฎี หลักการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารเทศ วิธีการแก้ไขปัญหาเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

PLO2
ระบุข้อสงสัยอย่างมีวิจารณญาณและใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
PLO3
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและออกแบบนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานได้
PLO4
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างแนวคิดธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในการปฏิบัติได้ 
PLO5
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO6

แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนางาน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     ไม่น้อยกว่า       24                 หน่วยกิต

             2 หมวดวิชาเฉพาะ                                ไม่น้อยกว่า           90                 หน่วยกิต

                   2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ               จำนวน             36                  หน่วยกิต

                         2.1.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี                       จำนวน             27                  หน่วยกิต

                         2.2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติ                    จำนวน              9                   หน่วยกิต

                   2.2) กลุ่มวิชาชีพ                                  จำนวน              48                 หน่วยกิต

                         2.1.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี                       จำนวน             6                    หน่วยกิต

                         2.2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติ                    จำนวน             42                   หน่วยกิต

                   2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                 6                     หน่วยกิต

                         2.1.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี                       จำนวน            27                   หน่วยกิต

                         2.2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติ                    จำนวน            12                    หน่วยกิต

             3) หมวดวิชาเลือกเสรี                              ไม่น้อยกว่า       6                    หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาเพื่อการสื่อสาร

8  หน่วยกิต

GEN-101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication

2(1-2-3)

GEN-102

ภาษาไทยกับการรู้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์ Thai language and Creative literacy

2(1-2-3)

GEN-103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication

2(1-2-3)

GEN-104

ภาษาอังกฤษกับเพื่อนวัตกรรมสังคม English for Social Innovation

2(1-2-3)

 

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาส่งเสริมทักษะชีวิต

8 หน่วยกิต

GEN-201

คุณค่าของความสุข Values of Happiness

2(1-2-3)

GEN-202

มนุษย์กับศาสตร์การใช้ชีวิต Human and Science living

2(1-2-3)

GEN-203

ความรู้การเงินส่วนบุคคลยุคดิจิทัล Personal Finance literacy in Digital Age

2(1-2-3)

GEN-204

การคิดเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Critical Thinking for Business Development

2(1-2-3)

 

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

5 หน่วยกิต

GEN-301

การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Living in the Digital Age

2(1-2-3)

GEN-302

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน Technology and Innovation for Community

3(2-4-3)

 

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3 หน่วยกิต

GEN-401

UMT เพื่อชุมชน  The Eastern University of Management and Technology for Community

3(0-6-3)

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                       90       หน่วยกิต

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             36 หน่วยกิต

2.1.1

กลุ่มวิชาทฤษฎี

หน่วยกิต

ICT-101

คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ Mathematics for information technology

3(2-2-5)

ICT-102

สถิติวิเคราะห์ Statistical Analysis

3(2-2-5)

ICT-103

เทคโนโลยีเครือข่าย Network Technology

3(2-2-5)

ICT-104

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ Computer Laws and Ethics

3(2-2-5)

ICT-105

โครงสร้างข้อมูล Data Structures

3(2-2-5)

ICT-106

การประมวลผลแบบคลาวด์ Cloud Computing

3(2-2-5)

ICT-109

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Security in Computer Systems and Networking

3(2-2-5)

ICT-111

วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design Method

3(2-2-5)

ICT-112

อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง Internet of Things

3(2-2-5)

 

2.1.2 

กลุ่มวิชาปฏิบัติ

หน่วยกิต

ICT-110

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Devices Programming

3(2-2-5)

ICT-107

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ Computer Architecture and Logical Problem Solving

3(2-2-5)

ICT-108

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Data Communication and Computer Network

3(2-2-5)

 

2.2 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                         48       หน่วยกิต

2.2.1

กลุ่มวิชาทฤษฎี

หน่วยกิต

ICT-203

โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms Design

3(2-2-5)

ICT-207

พื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาเว็บ Basic of web design and development

3(2-2-5)

 

2.2.2

กลุ่มวิชาปฏิบัติ

หน่วยกิต

ICT-201

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System

3(2-2-5)

ICT-202

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object-Oriented Analysis and Design

3(2-2-5)

ICT-204

ระบบฐานข้อมูล Database  Systems

3(2-2-5)

ICT-205

การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Design and Development for Internet of Things

3(2-2-5)

ICT-206

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-Orienter Programming

3(2-2-5)

ICT-208

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  Web Application Development

3(2-2-5)

ICT-209

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา Java Programming

3(2-2-5)

ICT-210

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Seminar

3(2-2-5)

ICT-211

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Research Methodology

3(2-2-5)

ICT-212

การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา Preparation for Experiential and Cooperative Education

1(0-120-0)

ICT-213

การฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ Professional Experience in Accounting

2(0-240-0)

 

 

2.2.3

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือโครงงาน                   

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ *                            

12 หน่วยกิต

ICT-214

สหกิจศึกษา1 CO-operative Education

6(0-560-0)

ICT-215

สหกิจศึกษา2 CO-operative Education

 

 

หรือ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ *

 

ICT-216

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Information Technology Seminar

6(0-560-0)

ICT-217

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Information Technology Seminar

6(0-560-0)

หมายเหตุ * ให้นักศึกษาเลือกเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ หรือ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) วิชาเอกชีพเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้ นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาดังต่อไปนี้                                      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

3.1

กลุ่มวิชาทฤษฎี

หน่วยกิต

ICT-301

เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Multimedia technology for information technology

3(2-2-5)

ICT-302

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพื่องานสื่อสารองค์กร Digital Media Technology for Corporate Communication

3(2-2-5)

ICT-303

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce

3(2-2-5)

ICT-306

เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ Applied Information Technology

3(2-2-5)

ICT-307

ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Expert System and Decision Support System

3(2-2-5)

ICT-310

เว็บเทคโนโลยี Web Technology

3(2-2-5)

ICT-311

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล Technology Usage for Digital life

3(2-2-5)

ICT-312

เทคโนโลยีและนวัตกรรม Technology and Innovation

3(2-2-5)

ICT-313

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Design Thinking Process For Digital Age Entrepreneurs

3(2-2-5)

 

3.1.2

กลุ่มวิชาปฏิบัติ

หน่วยกิต

ICT-304

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร Enterprise Computer Network

3(2-2-5)

ICT-305

การประยุกต์ใช้คลาวด์แพลตฟอร์ม Applied Cloud Platform

3(2-2-5)

ICT-308

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Entrepreneurship)

3(2-2-5)

ICT-309

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence

3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                              ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต

          นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

1.   นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 

3.   นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์   

4.   ผู้ดูแลความมั่นคงของเครือข่ายและระบบสารสนเทศ

5.   ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

6.   นักพัฒนาเว็บไซต์

7.   นักวิทยาการข้อมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

8.   นักพัฒนาระบบด้านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT)

9.   ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจ

10.    สนับสนุนหรือผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772