โหราศาสตร์และการพยากรณ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น 

ชื่อภาษาไทย          :  โหราศาสตร์และการพยากรณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Astrology and fortunetelling
ชื่อเต็ม                   : ประกาศนียบัตร โหราศาสตร์และการพยากรณ์ (Certificate Astrology and  Fortunetelling) (ป.ห.พ.)
ชื่อย่อ                    : Certificate Astrology and Forecasting (C.A.F.)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับชื่อ - สกุลประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
1อาจารย์ ดร.อนิรุทธ คัมภ์ทวีสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ คัมภีร์ตาทิพย์, อักขระขอมและเลขยันต์, หัตถศาสตร์, พิธีกรรมโบราณ  ,โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น
2อาจารย์ ดร.ชุลีพันธ์ จิตร์จำนงค์
ไพ่ยิปซี โหราศาสตร์ยูเรเนียน โหราศาสตร์ไทย การทำปฏิทินโหราศาสตร์ไทย
3อาจารย์ ดร.คำภีร์ นิลแสง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ
4อาจารย์ พ.ต.ท หญิง ทัศนนาวดี นาคบุญพรหม
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลายมือลิขิตชีวิตบนฝ่ามือ, ดวงพิชัยสงคราม, แนวชโยติสศาสตร์, ทักษายุค,  โหงวเฮ้งอายุรเวช, เลข 7 ตัว 4 ฐาน, ยามพิเภก, ดวงภวจักร,โหรทายหนู,มหาสัตตเลข
5อาจารย์ ธนินท์รัฐ ภักดีภิโญ
โหราศาสตร์ไทยวิชาชัยภูมิไทย, ฮวงจุ้ย, หัตถศาสตร์, โหวเฮง
6อาจารย์ ปาณิสรา เจริญชัยชนะ
โหราศาสตร์ไทย, โหราศาสตร์ยูเรเนียน, โหราศาสตร์ไทยวิชาชัยภูมิไทย, ไสยเวทย์ลงนะหน้าทอง สาลิกาลิ้นทอง, ฮวงจุ้ยโหงวเฮ้ง, จักรลัคนาจร การให้ฤกษ์ยาม วางฤกษ์มงคล ตั้งชื่อบริษัท ลายมือพิธีกรรมต่างๆ
7อาจารย์ ว่าที่รต สิริเดช สุนทรานุสร
เลข 7 ตัว 9 ฐาน เลข 7 ตัว 4 ฐาน โหราศาสตร์ไทยและสากล โหราศาสตร์ ยูเรเนี่ยน ทักษา มหาภูติ หัตถศาสตร์ โหวเฮง ฮวงจุ้ย ไพ่ยิปซี พิธีกรรม ทักษายุค
8อาจารย์ ธัญลักษณ์ สมบัติเกรียงไกร
อังคะ วิชาธาตุ หัตถศาสตร์ ไพ่ยิปซี โหราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ลายมือ  ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง, จักรลัคนาจร การให้ฤกษ์ยาม วางฤกษ์มงคล รหัสจักรวาล
9อาจารย์ กัญญณัช บุญปัญญากานต์
การลงนะนพคุณ การบรรจุหัวใจดวง การเขียนยันต์อักขระ,วิชา 7 ตัว กาลชะตา, สรรพศาสตร์การตั้งชื่อ, อักขระ เลขยันต์ ลายเซ็น, ดวงพิชัยสงครามพิสดาร,จับยามสามตาโหราพระยาพิเภก
10อาจารย์ วิสิฐศักดิ์ ไชกิจภิญโญ
โหราศาสตร์ยูเรเนียน โหราศาสตร์วิชาการเขียนและลงอักขระเลขยันต์และพิธีกรรมต่างๆ วิชาชัยภูมิไทย วิชาไสยเวทย์ลงนะหน้าทอง สาลิกาลิ้นทอง โหราศาสตร์ยูเรเนียน โหราศาสตร์ไทย การทำปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ระบบสุริยะยาสตร์ ดวงพิชัยสงคราม อินทภาสบาตรจันทร์ ฤกษ์ยาม วางฤกษ์มงคลต่างๆ ฮวงจุ้ยโหงวเฮ้ง โหงวเฮ้งอายุรเวช การตรวจโรคด้วยการดูใบหน้าดวงพิชัยสงคราม วิเคราะห์ดวงเมือง
อาจารย์พิเศษ
ลำดับชื่อ - สกุลประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
1อาจารย์ เพชรแท้  อยู่สกุล
ผู้เชียวชาญ ด้านไพ่รูนส์
2อาจารย์ พลอยปภัส  ธนเศรษฐสววค์
ผู้เชียวชาญ ด้านไพ่พยากรณ์ดูดวง

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรฯมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ผ่านกระบวนการองค์ความรู้ที่หลากหลายรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าในวิชาชีพ บูรณาการณ์องค์ความรู้ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและชุมชน ยึดหลัก ธรรมะ คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ตอบแทนสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความสามารถทางพยากรณ์ด้านโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆทั้งด้านการงานและปัญหาส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์สาเหตุและนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานและชีวิตการเป็นอยู่อย่างเหมาะสม
3. เป็นผู้มีความรู้ด้านโหราศาสตร์สามารถให้คำปรึกษาให้กับผู้รับบริการที่อย่างเหมาะสม
4. เป็นผู้ที่มีสามารถประกอบวิชาชีพการเป็นนักพยากรณ์ทางด้านโหราศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์และสามารถพยากรณ์ได้
2. นักศึกษาสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและผู้ประกอบการด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์
3. นักศึกษาสืบสานศาสตร์ด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์ ให้คงอยู่ต่อไป


โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตร 228 ชั่งโมง
2. โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียด
จำนวนชั่งโมง
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
6 ชั่งโมง
2. หมวดวิชาบังคับ72 ชั่งโมง
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
144 ชั่งโมง
4. หมวดบูรณาการศาตร์
6 ชั่งโมง
จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร
228 ชั่งโมง

รายละเอียดของหลักสูตร


หมวดวิชาปรับพื้นฐาน


CAF-101 จรรยาบรรณและบุคลิกภาพของนักพยากรณ์ จำนวน 3 ชั่วโมง

ความหมายของจรรยาบรรณนักพยากรณ์ ประเภทของจรรยาบรรณนักพยากรณ์ ความสำคัญของจรรยาบรรณนักพยากรณ์ มารยาทในการพยากรณ์ ข้อห้ามของนักพยากรณ์ ความหมายของบุคลิกภาพของนักพยากรณ์ ลักษณะบุคลิกภาพของนักพยากรณ์ที่ดี จรรยาบรรณและบุคลิกภาพของนักพยากรณ์ กรณีศึกษาการให้คำพยากรณ์ที่ดี


CAF-102 การฝึกสมาธิ จำนวน 3 ชั่วโมง

ความหมายของสมาธิ ความสำคัญของสมาธิ ประเภทของสมาธิ อุปสรรคของการฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆ ทั้งการกำหนดลมหายใจ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน พลังของสมาธิ สมาธิของผู้นำ เทคนิคการฝึกสมาธิ การนำสมาธิมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต


หมวดวิชาบังคับ


CAF-201 วิชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น จำนวน 12 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ความหมายของราศี ดาวเคราะห์ที่ใช้ในโหราศาสตร์ ศึกษาดวงมาตรฐาน อำนาจของดวงดาว จักรราศี ธาตุราศี ดวงดาว ระบบสุริยะจักรวาลในทางดารา ทักษา เทวดาเสวยอายุ โลกธาตุ พระเคราะห์ครองอายตนะ เรือนชะตาสัมพันธ์ เปรียบเทียบราศีกับอวัยวะของร่างกาย เปรียบเทียบดาวกับ นิสัย อาชีพ ฤกษ์ เป็นต้น ความหมายของภพ การผูกดวงราศีจักรและการหาลัคนา ทักษาพยากรณ์ เทคนิคพยากรณ์ทายดวงกำเนิด การประยุกต์คำพยากรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-202 วิชาคัมภีมหาสัตตเลขเบื้องต้น จำนวน 12 ชั่วโมง

ความหมายของคัมภีมหาสัตตเลข ความหมายดวงดาว คู่ดาว คู่ธาตุภพ ความหมายการผสมภพในแต่ละฐาน การตั้งดวง ศึกษาดวงดาวกับอาชีพ โรคภัย สถานที่ ตัวบุคคล การพยากรณ์เบื้องต้นในคัมภีมหาสัตตเลข การพยากรณ์พื้นดวง การตรวจดวง การวิเคราะห์ปากกับใจ เทคนิคการตั้งดวงจรและการทายจร กระทบทักษา สมพงษ์คู่ การเสริมดวงและการแก้ การดับเคราะห์ เป็นต้น การประยุกต์คำพยากรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-203 วิชาไพ่ยิปซีเบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมาของไพ่ยิปซี ความหมายของไพ่ยิปซี ความสำคัญของไพ่ยิปซี ประเภทของไพ่ยิปซี ความรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี ศึกษาความรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี หน้าที่การทำงานของไฟ่ยิปซี วิธีการพยากรณ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-204 วิชาหัตถ์ศาสตร์เบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมาของวิชาหัตถ์ศาสตร์ ความหมายของวิชาหัตถ์ศาสตร์ ความสำคัญของวิชาหัตถ์ศาสตร์ ประเภทของวิชาหัตถ์ศาสตร์ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาหัตถ์ศาสตร์ ศึกษาสัญญลักษณ์บนฝ่ามือ การดูเส้นลายมือเทคนิคดูลายเท้า เทคนิคดูลายมือ การดูลายมือผสมหลักโหราศาสตร์และเทคนิคการพยากรณ์ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-205 วิชาโหงวเฮ้ง นรลักษณ์เบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมาของวิชาโหงวเฮ้ง ความหมายของวิชาโหงวเฮ้ง ความสำคัญของวิชาโหงวเฮ้ง ประเภทของวิชาโหงวเฮ้ง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาโหงวเฮ้ง ธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ไม้ ทอง ความเชื่อมโยงความรู้โหงวเฮ้งกับตำราพรหมชาติและโหงวเฮ้งกับอาชีพโหงวเฮ้ง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-206 วิชาฮวงจุ้ยเบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมาของวิชาฮวงจุ้ย ความหมายของวิชาฮวงจุ้ย ความสำคัญของวิชาฮวงจุ้ย

ประเภทของวิชาฮวงจุ้ย ความรู้เกี่ยวกับวิชาฮวงจุ้ย ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาฮวงจุ้ย เทคนิคการแก้ไขฮวงจุ้ยที่พักและที่ทำงาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-207 วิชามหัศจรรย์แห่งตัวเลขเบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

ความหมายของศาสตร์แห่งตัวเลข ความสำคัญของศาสตร์แห่งตัวเลข ประเภทของวิชาตัวเลข ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งตัวเลข ศึกษาหลักศาสตร์แห่งตัวเลข เลขบ้าน ศาสตร์แห่งตัวเลข หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ศาสตร์แห่งตัวเลข เลขทะเบียนรถ ศาสตร์แห่งตัวเลข เทคนิควิธีแก้ไขจากร้ายให้เป็นดีการพยากรณ์ฝัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-208 วิชามหัศจรรย์ศาสตร์รูนส์เบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมาของรูนส์ รากศัพย์ของศาสตร์รูนส์ ศึกษาความหมายของอักษรรูนส์ ความเข้าใจหลักในการวางไพ่หรือหินรูนส์ 1 ใบ 3 ใบ 6 ใบและ 9 ใบ เทคนิคการวางไพ่หรือหินรูนส์ เทคนิคและการล้างไพ่หรือหินรูนส์เพื่อสร้างพลังงานบวก เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-209 วิชามหัศจรรย์ไพ่ออราเคิลเบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมาของไพ่ออราเคิล ความหมายไพ่ออราเคิลทั้งความหมายเชิงซ้อนและความหมายเชิงเดี่ยว สภาวะต่างๆภายในภาพรวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆจากหน้าไพ่ออราเคิล เทคนิคการอ่านไพ่อย่างถูกวิธี รวมทั้งศึกษาการทำงานของไพ่ออราเคิล การวิเคราะห์และการพยากรณ์หน้าไพ่ออราเคิล เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


CAF-210 วิชามหัศจรรย์เวลาชีวิตเบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

ความหมายของดวงดาว ความหมายของภพ/เรือน ความหมายของเวลา หลักการพยากรณ์เวลาชีวิต เทคนิคแปลดวงดาว การจับคู่เรือนต่างๆ ศึกษาถึงเข็มนาฬิกาชีวิต และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ เน้นการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการพยากรณ์


หมวดวิชาเฉพาะด้าน


CAF-301 วิชาการเขียนดวงชะตาและการผูกดวง จำนวน 24 ชั่วโมง

ศึกษาเจาะลึกดวงชะตาและการผูกดวง ดวงเมือง ตำราพิชัยสงคราม การผูกดวงชะตาขั้นต้น ภาพอันโตนาทีประจำราศี การผูกชะตากำเนิดสิ่งที่ต้องทราบในการผูกดวง ข้อควรระวังในการผูกดวง เทคนิคการผูกดวงสำเร็จรูป การพยากรณ์การผูกดวง เทคนิคการผูกดวงชะตาอธิบายการอ่านปฏิทินโหราศาสตร์ขณะผูกดวงชะตา เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจ ฝึกปฎิบัติการพยากรณ์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดการพยากรณ์ที่ดีในรูปแบบต่างๆและการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีมีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมและจิตสาธารณะ


CAF-302 วิชาเทคนิคเจาะลึกและการฝึกพยากรณ์คัมภีมหาสัตตเลข จำนวน 24 ชั่วโมง

ศึกษาเจาะลึกเทคนิคการเรียนและการพยากรณ์พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ การวิพากษ์ เกี่ยวกับคัมภีมหาสัตตเลข เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจ รูปแบบการฝึกปฎิบัติการพยากรณ์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เรียนรู้เทคนิคนำเสนอผลงานและเทคนิคการถ่ายทอดการพยากรณ์ที่ดีในรูปแบบต่างๆและการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีมีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมและจิตสาธารณะ


CAF-303 วิชาเทคนิคเจาะลึกและการฝึกพยากรณ์มหัศจรรย์ตระกูลไพ่ จำนวน 24 ชั่วโมง

ศึกษาเจาะลึกเทคนิคการเรียนและการพยากรณ์พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ การวิพากษ์ เกี่ยวกับมหัศจรรย์ตระกูลไพ่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจ รูปแบบการฝึกปฎิบัติการพยากรณ์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เรียนรู้เทคนิคนำเสนอผลงานและเทคนิคการถ่ายทอดการพยากรณ์ที่ดีในรูปแบบต่างๆและการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมและจิตสาธารณะ


CAF-304 วิชาเทคนิคเจาะลึกและการฝึกพยากรณ์มหัศรรย์หัตศาสตร์ จำนวน 24 ชั่วโมง

ศึกษาเจาะลึกเทคนิคการเรียนและการพยากรณ์พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ การวิพากษ์ เกี่ยวกับมหัศรรย์หัตศาสตร์เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจ รูปแบบการฝึกปฎิบัติการพยากรณ์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เรียนรู้เทคนิคนำเสนอผลงานและเทคนิคการถ่ายทอดการพยากรณ์ที่ดีในรูปแบบต่างๆและการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีมีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมและจิตสาธารณะ


CAF-305 วิชาเทคนิคเจาะลึกและการฝึกพยากรณ์มหัศจรรย์แห่งตัวเลข จำนวน 24 ชั่วโมง

ศึกษาเจาะลึกเทคนิคการเรียนและการพยากรณ์พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ การวิพากษ์ เกี่ยวกับมหัศจรรย์แห่งตัวเลขเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจ รูปแบบการฝึกปฎิบัติการพยากรณ์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เรียนรู้เทคนิคนำเสนอผลงานและเทคนิคการถ่ายทอดการพยากรณ์ที่ดีในรูปแบบต่างๆและการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีมีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมและจิตสาธารณะ


CAF-306 วิชาเทคนิคเจาะลึกและการฝึกพยากรณ์มหัศจรรย์เวลาชีวิต จำนวน 24 ชั่วโมง

ศึกษาเจาะลึกเทคนิคการเรียนและการพยากรณ์พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์ การวิพากษ์ เกี่ยวกับมหัศจรรย์เวลาชีวิตเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจ รูปแบบการฝึกปฎิบัติการพยากรณ์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เรียนรู้เทคนิคนำเสนอผลงานและเทคนิคการถ่ายทอดการพยากรณ์ที่ดีในรูปแบบต่างๆและการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีมีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมและจิตสาธารณะ


หมวดบูรณาการศาสตร์


CAF-401 บูรณาการศาตร์ จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ผู้เรียนทบทวนความรู้ความเข้าใจและบูรณาการศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ในรูปแบบกรณีศึกษาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปทำงานรับใช้สังคมเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆไปประยุกต์ในการทำงานต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ค่าสมัคร 500 บาท
- ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 39,000 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา 1,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ นักศึกษาต้องชำระด้วยตัวเอง

อาชีพที่สามารถประกอบการศึกษา

- นักพยากรณ์ ที่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์

- ผู้ประกอบการ ด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์

- อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร โหราศาสตร์และการพยากรณ์ อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ให้เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไปเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772