STEM 1 พื้นฐาน

การพัฒนาครูด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนปฐมวัย (ระดับพื้นฐาน) (STEM 1)

สาระหลักของหลักสูตร ประกอบด้วย

1.       สะเต็มศึกษากับการพัฒนาประเทศสู่แนวคิดประเทศไทย 4.0

2.       สะเต็มศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3.       ทักษะการเรียนรู้และการปฏิบัติขั้นต้นในการบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนปฐมวัย

4.       การปฏิบัติกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)

5.       การสร้างห้องเรียนบนโลกเสมือนจริง (Metaverse)

          1. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนปฐมวัยในขั้นต้น

          2.  ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนปฐมวัย ในทักษะด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติขั้นต้น

          3.  ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนปฐมวัย

          4. ครูผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนปฐมวัยได้

          5.  เกิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับโรงเรียนหรือเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นต้นแบบการเป็นครูมืออาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

อัตราค่าลงทะเบียน

          คนละ 3,500 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน

          คนละ 3,500 บาท



เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772